Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

20 octombrie 2010

Ordinul MMFPS nr. 1418/2010 - Procedura de incadrare in grade de invaliditate

ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010
privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de verificare a încadrării în grad de invaliditate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010


Având în vedere:
- prevederile art. 6 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate;
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Procedura de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate, prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2
Se aprobă Procedura de verificare a încadrării în grad de invaliditate, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3

Directorul general al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 11 octombrie 2010.
Nr. 1.418.


ANEXA 1

PROCEDURĂ
de încadrare în grade de invaliditate în
vederea înscrierii la pensia de invaliditate

ART. 1
Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă au dreptul la pensie de invaliditate.

ART. 2

Evaluarea capacităţii de muncă şi încadrarea în gradul I, II sau III de invaliditate se fac pe baza normelor şi criteriilor medicale de diagnostic clinic şi diagnostic funcţional aprobate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 3

(1) Expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea pensionării de invaliditate se face la cerere. Persoana care solicită evaluarea capacităţii de muncă în vederea încadrării într-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacităţii de muncă la serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. Cererea de expertizare a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate va fi însoţită de documente medicale care atestă faptul că persoana care solicită expertizarea prezintă afecţiuni cronice pentru care a urmat tratament recuperator.

(2) În situaţia persoanelor nedeplasabile, cererea de expertizare a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate împreună cu documentele medicale se depun de către aparţinătorul solicitantului.


(3) Încadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.


ART. 4

(1) Avizarea încadrării în grade de invaliditate se face de către medicul şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, denumit în continuare medic-şef, după analizarea documentaţiei medicale şi examinarea clinică a bolnavului şi numai dacă se constată că acesta are capacitatea de muncă redusă cel puţin la jumătate.
(2) Pentru cazurile neconcludente, medicul-şef poate solicita completarea documentaţiei medicale cu investigaţii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinări de specialitate sau internare la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM.
(3) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu o problematică medicală deosebită, asistentul social din cadrul serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă efectuează anchete sociale (la domiciliu, la locul de muncă, la unitatea sanitară), conform obiectivelor stabilite de medicii experţi ai asigurărilor sociale.
(4) În situaţia persoanelor nedeplasabile, cu afecţiuni grave, avizarea se face pe baza documentaţiei medicale prezentate, a examenului clinic şi după completarea documentaţiei cu anchetă socială, dacă este cazul.
(5) Evaluarea capacităţii de muncă se face spre finalul expirării duratei de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută de legislaţia în vigoare, şi după efectuarea programelor de recuperare.
(6) Avizarea încadrării în grade de invaliditate se poate face şi înainte de expirarea duratei maxime de concediu medical, pentru cazurile grave, irecuperabile sau cu potenţial de recuperabilitate redus.
(7) Persoanele care solicită expertizarea capacităţii de muncă, dar nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, trebuie să facă dovada, cu documente medicale, că au efectuat un program recuperator.
(8) Avizarea, favorabilă sau nefavorabilă, constă în completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, semnat şi parafat de către medicul-şef.
(9) Cererea, însoţită de documentele medicale şi de avizul medicului-şef, se repartizează cabinetului teritorial de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei expertizate.

ART. 5
(1) În urma analizării documentaţiei medicale, a avizului medicului-şef şi a examinării clinice, medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă întocmeşte raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, pe care le semnează şi le parafează.
(2) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de expertizare. Termenul se poate prelungi corespunzător dacă se solicită completarea cu investigaţii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinări de specialitate sau dacă bolnavul este trimis la INEMRCM pentru investigaţii ori internare.

ART. 6

La nivelul cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă se constituie dosarul medical al pensionarului de invaliditate, care va cuprinde:
a) cererea de expertizare în vederea încadrării în grad de invaliditate;
b) documentele medicale care susţin diagnosticul clinic şi diagnosticul funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii);
c) avizul emis de medicul-şef;
d) documentele prevăzute de lege pentru stabilirea cauzei invalidităţii (boală profesională, accident de muncă, tuberculoză, neoplazii, SIDA);
e) documentul prin care se dovedeşte data apariţiei invalidităţii;
f) raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
g) decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

ART. 7

(1) Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical, redactează concluziile expertizei, pe care le înscrie în raportul de expertiză medicală.
(2) După stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurărilor sociale se pronunţă asupra invalidităţii printr-o decizie medicală asupra capacităţii de muncă, care se întocmeşte în 3 sau, după caz, 4 ori 5 exemplare.
(3) Un exemplar al deciziei medicale asupra capacităţii de muncă rămâne la dosarul medical, care se păstrează în evidenţa cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă. Celelalte exemplare se înmânează persoanei expertizate, sub semnătură, cu obligaţia ca aceasta să le depună, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator (dacă este asigurat), la inspectoratul teritorial de muncă (în cazul accidentului de muncă) sau la direcţia de sănătate publică (în cazul bolii profesionale). Un exemplar rămâne în posesia persoanei expertizate.
(4) Împreună cu decizia medicală asupra capacităţii de muncă persoanei expertizate i se înmânează şi planul de recuperare.
(5) Planul de recuperare este obligatoriu pentru persoana în cauză şi pentru persoanele competente să îl aplice, iar bolnavul poate refuza aplicarea unor măsuri recuperatorii numai dacă acestea i-ar putea periclita viaţa, făcându-se şi dovada în acest sens.
(6) Medicul expert al asigurărilor sociale stabileşte formele şi condiţiile de muncă indicate pentru cazurile respinse, precum şi pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate.

ART. 8

(1) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii.
(2) Pot face obiectul contestaţiei, după caz: gradul de invaliditate acordat, cauza invalidităţii, data apariţiei invalidităţii sau termenul de revizuire, stabilite prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
(3) Contestaţia, împreună cu dosarul medical, se înaintează, în termen de 10 zile, serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă judeţean sau de sector al municipiului Bucureşti, după caz.
(4) Medicii-şefi de la serviciile de expertiză medicală a capacităţii de muncă judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolvă contestaţia în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
(5) Pentru soluţionarea contestaţiei poate fi consultat INEMRCM.
(6) În soluţionarea contestaţiei, după reexaminarea bolnavului şi a documentaţiei din dosarul medical, medicul-şef emite o nouă decizie medicală care înlocuieşte decizia contestată.

ART. 9

Casele teritoriale de pensii vor comunica, periodic, la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, şi la INEMRCM situaţia statistică a cazurilor nou-înscrise la pensie de invaliditate şi a dosarelor medicale verificate. Modul de raportare se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNPAS.

ART. 10

INEMRCM coordonează şi controlează modul de realizare a activităţii de încadrare în grade de invaliditate.


ANEXA 2

PROCEDURĂ
de verificare a încadrării în grad de invaliditate

ART. 1
La nivelul serviciilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă se înfiinţează comisii de verificare a pensionarilor de invaliditate, denumite în continuare comisii, constituite din medici experţi ai asigurărilor sociale din cadrul serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

ART. 2
(1) Comisia verifică corectitudinea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii.
(2) Din comisie nu poate face parte medicul expert care a efectuat ultima expertizare a pensionarului de invaliditate.
(3) În situaţia în care, în mod excepţional, nu se poate constitui o comisie, acţiunea de verificare se efectuează de către un alt medic expert al asigurărilor sociale decât cel care a efectuat ultima expertizare.

ART. 3

(1) Acţiunea prevăzută la art. 2 constă în:
a) verificarea respectării criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
b) verificarea corectitudinii încadrării în gradul de invaliditate respectiv, pe baza documentelor medicale existente în dosarul medical al pensionarului;
c) reexpertizarea de către comisie a cazurilor neconcludente, insuficient documentate.
(2) În situaţia în care comisia nu se poate pronunţa asupra cazului analizat, aceasta va trimite dosarul medical la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, însoţit de referatul de prezentare, conform anexei la prezenta procedură.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), după primirea dosarului medical, însoţit de concluziile INEMRCM, comisia va emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
(4) Deciziile emise de comisie cu respectarea concluziilor INEMRCM rămân definitive.
(5) Neprezentarea pensionarului la INEMRCM pentru internare conduce la suspendarea plăţii pensiei de invaliditate.
(6) Lunar, până la data de 5, INEMRCM va comunica, în scris, caselor teritoriale de pensii lista pensionarilor convocaţi şi neprezentaţi la internare în cursul lunii precedente.

ART. 4

În situaţia în care se constată că încadrarea în grad de invaliditate s-a efectuat cu respectarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe ultima decizie medicală emisă comisia confirmă acest fapt. Toţi membrii comisiei vor semna şi vor parafa.

ART. 5

(1) În vederea reexpertizării, comisia va convoca, în scris, pensionarul de invaliditate, cu indicarea obligatorie a datei de prezentare.
(2) Neprezentarea pensionarului la reexpertizare conduce la suspendarea plăţii pensiei de invaliditate, conform reglementărilor în vigoare.
(3) Lunar, până la data de 5, comisia va comunica, în scris, casei teritoriale de pensii lista pensionarilor convocaţi şi neprezentaţi la reexpertizare în cursul lunii precedente.

ART. 6

(1) În urma reexpertizării pensionarilor de invaliditate, comisia emite decizia asupra capacităţii de muncă, care va fi semnată şi parafată de către toţi membrii comisiei.
(2) Decizia emisă conform alin. (1) poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, la medicul şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii, care va înainta dosarul medical la INEMRCM.
(3) După primirea concluziilor INEMRCM, medicul şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă va emite o nouă decizie, în conformitate cu acestea.
(4) Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive.
(5) În situaţia identificării unor erori, sesizate de către partea interesată, sau în urma acţiunilor de control ale INEMRCM, deciziile rămase definitive pot fi revizuite de către emitent.

Niciun comentariu: