Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

8 ianuarie 2014

OUG Nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare

OUG Nr.113 din 18.12.2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 23 decembrie 2013

(...)
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 437/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare,în vederea conformării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corecţie diferiţi. Ţinând cont că scopul acordării indicelui de corecţie este acela de a asigura venituri diferite în funcţie de anul pensionării, utilizând câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea punctului de pensie,
(...)


Articolul IV
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul III, alineatele (2) şi (3) se abrogă.  

2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV , cu următorul cuprins:  

Articolul IV  (1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie sau deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv. (2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie. (3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013.

Câteva articole importante din Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 12.12.2013. 

Art. 13.
Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) -g) şi h), cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 16. 
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

Art. 17.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Art. 18. 
În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei. 

Art. 19. 
În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.

Art. 20.
(1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 296 indice 18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296 indice 18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296 indice 18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. 
(1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
 (2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

7 ianuarie 2014

HG nr. 1077/2013 - modificarea HG nr. 246/2007 - metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Hotararea Guvernului nr. 1077/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 821, din 23 decembrie 2013.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
Art. 1. -
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2013 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2014.”
2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Art. 2. -
(1) Reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se acorda de catre Inspectia Muncii, in baza urmatoarelor documente:
a) solicitarea de reinnoire a avizului de incadrare in conditii deosebite, semnata de catre reprezentantul legal al angajatorului ori de catre alta persoana imputernicita de acesta, potrivit legii, impreuna cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, definiti potrivit art. 5 lit. d) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, depusa in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, insotita de copia documentelor de control intocmite de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sau au sediul social, dupa caz;
b) buletinele de determinari de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care sa ateste depasirea valorilor-limita de expunere profesionala la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de catre directiile de sanatate publica si a municipiului Bucuresti, in care sa se ateste prezenta unor agenti chimici foarte periculosi sau agenti biologici care nu au prevazuta limita admisibila, dar care au avut efecte nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor expusi;
c) planul de prevenire si protectie corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite, revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate si distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2014, astfel incat, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale;
d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sanatate a lucratorilor care isi desfasoara activitatea la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, din care sa reiasa efectele noxelor identificate la aceste locuri de munca asupra starii de sanatate a lucratorilor, insotit de recomandari privind promovarea sanatatii in concordanta cu particularitatile expunerii la factori de risc;
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca pana la data de 31 decembrie 2013.”
3. La articolul 2, alineatul (11) va avea urmatorul cuprins: „(11) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) va contine masurile aferente anului 2013, asumate pentru normalizarea conditiilor de munca si ramase restante, si, dupa caz, masurile de protectia colectiva si cele care rezulta din recomandarile mentionate la alin. (1) lit. d).”
 
4. La articolul 2, alineatul (12) va avea urmatorul cuprins: „(12) Documentele de control mentionate la alin. (1) lit. a) vor face referire la stadiul de realizare a masurilor propuse si asumate pentru anul 2013.”
 
5. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: „(3) In perioadele 15-30 iulie si 1-15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare privind modul in care au realizat masurile prevazute in vederea normalizarii conditiilor de munca.”
 
6. La articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: „(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie 2013 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.”
 
7. La articolul 14, alineatul (5) se abroga. 
Art. II. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare. 
Bucuresti, 11 decembrie 2013.
Nr. 1.077.

6 ianuarie 2014

Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 30 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) conform tabelului nr. 1^1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu exceptia celor realizate in activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt incadrate in conditii speciale;

Tabelul nr. 1^1

Stagiul de cotizare realizat in Reducerea varstei standard de pensionare cu:
grupa I de munca                Ani            Luni
(ani impliniti)
6                        3             -
7                        3             6
8                        4             -
9                        4             6
10                       5             -
11                       5             6
12                       6             -
13                       6             6
14                       7             -
15                       7             6
16                       8             -
17                       8             6
18                       9             -
19                       9             6
20                       10             -
21                       10             6
22                       11             -
23                       11             6
24                       12             -
25                       12             6
26 de ani si peste               13             -


2. La articolul 158, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 158
(1) Perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor de pensionare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

22 iulie 2013

Legea nr. 214/2013 - stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Legea nr. 214/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea, I, nr. 441, din 19 iulie 2013.
 
Art. 1. -
(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza incepand cu data de 1 octombrie 2013
(3) In cazul in care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data inscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, calculat conform alin. (1)
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat cuantumul cuvenit pentru luna decembrie
2010.
 
Art. 2. -
(1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.
 
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitu tia Romaniei, republicata.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAUREN?IU ANTONESCU
Bucuresti, 17 iulie 2013.
Nr. 241.