Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

20 februarie 2017

Legile bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

De astăzi, au intrat în vigoare Legile bugetului și bugetului de asigurări sociale pe anul 2017:

1. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 din 16 februarie 2017 Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 127 din 17 februarie 2017
Dispoziții ce privesc pensiile:
        Art. 58 - (1) În anul 2017, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.
        (2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

2. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7 din 16 februarie 2017 Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 128 din 17 februarie 2017

Dispoziții ce privesc pensiile:
Art. 16 - Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.
Art. 17 - Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.
Art. 18 - Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.
Art. 20 - (1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
    (2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

19 iulie 2016

Pensie pentru limită de vârstă cu handicap apărut după începerea activității

Întrebare:
Ma numesc Costinel Stoicescu nascut in 1958 ,am facut 40 ani de vechime(incluzind armata) am handicap accentuat din anul 2008 (8 ani) handicap ce a survenit in timp .
La ce virsta ma pot pensiona?
Pot beneficia de reducere la virsta de pensionare?

Va multumesc

Răspuns:

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ”persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:
    a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
    b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
    c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.”
Prin urmare, întrucât handicapul accentuat, în cazul dvs., a apărut în 2008, acesta nu este preexistent calității de asigurat și nu vi se poate aplica prevederile art. 58 din lege, menționat mai sus.

Având în vedere datele menționate de către dvs. (vârsta+stagiu de cotizare), aveți dreptul la pensie în următoarele condiții:
- pensie pentru limită de vârstă - 65 de ani (în 2023);
- pensie anticipată parțială - 60 de ani (în 2018).

Cu bine,
Specialist pensii.

18 iulie 2016

LEGEA Nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 528 din 14 iulie 2016

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    Articol unic. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat."
    2. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 60 - (1) Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).
    (2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
    (3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)."
    3. La articolul 65, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 21.


Tabelul nr. 21
Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5
Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare
(%)
până la 1 an
0,50
peste 1 an
0,45
peste 2 ani
0,40
peste 3 ani
0,35
peste 4 ani
0,30
peste 5 ani
0,25
peste 6 ani
0,20
între 7 şi 8 ani
0,15

    4. La articolul 65, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

25 septembrie 2014

Legea nr. 125/2014 - scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700, din 24 septembrie 2014. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. 1. -
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand sume incasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor, nu se recupereaza
(2) Sumele cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor provenite din debite si recuperate de la pensionari incepand cu data de 1 ianuarie 2011 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie esalonat, pe o perioada de 5 ani calendaristici, incepand de la data de 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale
(3) Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de catre pensionari la casele judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv casele de pensii sectoriale
(4) Nedepunerea cererii prevazute la alin. (3) atrage nerestituirea sumelor
(5) Sumele ce urmeaza a fi restituite pensionarilor in conditiile alin. (2) nu se actualizeaza cu indicele de inflatie si nu sunt purtatoare de dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz
(6) Procedura de efectuare a restituirilor prevazute la alin. (2) va fi stabilita prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice
(7) Contributia de asigurari sociale de sanatate sau, dupa caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plata potrivit prevederilor alin. (1), nu se recupereaza.
 
Art. 2. - Debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi folosirea de catre acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de catre acesta a unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiilor care revin, potrivit legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu venituri din activitati independente, nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi.
 
Art. 3. - Scutirea de la plata a debitelor, precum si restituirea prevazuta la art. 1 alin. (2), conform prevederilor prezentei legi, se aplica indiferent de categoria de pensie de care beneficiaza sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatarii existentei debitelor.
 
Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014;
b) articolul 2 din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013;
c) articolul XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013;
d) articolul IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2013.
 
Art. 5. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se emit normele metodologice de aplicare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice.
 
Art. 6. - Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 23 septembrie 2014.
Nr. 125.

28 iulie 2014

LEGE Nr. 120 din 18 iulie 2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

LEGE Nr. 120
din 18 iulie 2014

pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 541 din 22 iulie 2014

    *) Notă importantă:
    Pentru aplicarea prezentei legi, a se vedea prevederile art. 2.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    Art. 1 - (1) Debitele pensionarilor proveniţi din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat, aflate în sarcina acestora la data intrării în vigoare a prezentei legi, generate de interpretări neunitare ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, şi ale prevederilor Legii nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se scutesc de la plată.
    (2) Contribuţia de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată conform prevederilor alin. (1), nu se recuperează.
    Art. 2 - Prevederile art. 1 se aplică şi în cazul debitelor către bugetul de stat generate de cauza prevăzută la art. 1 alin. (1) şi constatate după intrarea în vigoare a prezentei legi.
    Art. 3 - Nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi, debitele care au drept cauză culpa debitorului, materializată în folosirea de către acesta a unor documente neconforme realităţii sau în declararea de către acesta a unor date nereale care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei.
    Art. 4 - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU