Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

11 mai 2011

Ordinul nr. 1453/2011-Comisia Centrala de Contestatii


ORDIN nr. 1.453 din 2 mai 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de InformaţiiPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 9 mai 2011


ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Casa Naţională de Pensii Publice, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor adopta măsurile necesare privind constituirea, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, a Comisiei Centrale de Contestaţii şi, respectiv, a comisiilor de contestaţii prevăzute la art. 149 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Ordinul ministrului apărării nr. M.141/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de contestaţii pensii din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, se abrogă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.ANEXA 1
REGULAMENT
privind organizarea, funcţionarea şi structura
Comisiei centrale de contestaţii din cadrul
Casei Naţionale de Pensii Publice
ART. 1
(1) În cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice se înfiinţează Comisia centrală de contestaţii, denumită în continuare comisia, ca organism de verificare creat la nivel naţional care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, contestate de către titulari, şi care urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
(2) Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţe, conform prevederilor prezentului regulament.
ART. 2
Comisia are următoarele atribuţii principale:
a) examinează şi soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) în soluţionarea contestaţiilor, comisia urmăreşte aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice;
c) în vederea aplicării corecte şi unitare a legislaţiei privind pensiile publice, comisia poate transmite caselor teritoriale de pensii acele hotărâri care sunt considerate relevante pentru practica administrativă de stabilire a dreptului la pensie în sistemul public.
ART. 3
(1) Comisia este compusă din 5 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 4 membri, precum şi din 5 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 4 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
(2) Membrii supleanţi participă la şedinţele Comisiei în locul membrilor titulari care se află în imposibilitate de a participa la acestea.
(3) Pot fi membri ai comisiei specialişti din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice cu experienţă în domeniul pensiilor.
ART. 4
Preşedintele comisiei îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce şedinţele comisiei;
b) convoacă şedinţele acesteia, prin secretarul de şedinţă;
c) stabileşte activităţile şi sarcinile ce revin membrilor comisiei şi secretarului de şedinţă, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege;
d) reprezintă comisia în relaţiile cu persoanele fizice si juridice.
ART. 5
(1) În activitatea sa, comisia beneficiază de suportul tehnic şi logistic al unui serviciu specializat din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.
(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuţii principale:
a) asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii;
b) asigură analiza contestaţiilor şi a documentelor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii, precum şi verificarea deciziilor de pensie contestate;
c) asigură întocmirea documentaţiei tehnice, necesară examinării şi soluţionării contestaţiilor de către comisie;
d) asigură secretariatul comisiei;
e) asigură comunicarea în termen a hotărârilor comisiei părţilor interesate şi restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;
f) sprijină comisia în analiza cauzelor care conduc la aplicarea eronată şi neunitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii;
g) sprijină comisia în formularea de propuneri privind aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii şi înaintarea acestora preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
(3) Serviciul specializat prevăzut la alin. (1) este constituit din minimum 20 de specialişti cu experienţă în domeniul pensiilor.
(4) Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice asigură recrutarea specialiştilor şi logistica necesară bunei desfăşurări a activităţii comisiei.
ART. 6
(1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, comisia colaborează cu alţi experţi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi din alte instituţii publice.
(2) Direcţiile şi compartimentele funcţionale din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi casele teritoriale de pensii au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei, la cerere, toate informaţiile necesare soluţionării în termen legal a contestaţiilor depuse.
ART. 7
(1) Comisia examinează deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit legii.
(2) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se supun căilor de atac prevăzute de legea în baza cărora au fost emise.
ART. 8
Procedura comisiei de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
ART. 9
(1) Contestaţia împotriva deciziei de pensie se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa teritorială de pensii emitentă.
(2) Casa teritorială de pensii emitentă are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală şi în registrul special de evidenţă a contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie.
ART. 10
Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii se comunică după cum urmează:
a) prin prezentarea persoanei la sediul casei teritoriale de pensii emitentă şi primirea deciziei de pensie de către aceasta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a deciziei de pensie;
b) prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a deciziei de pensie.
ART. 11
(1) Contestaţia se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 9 şi în situaţia în care este depusă eronat la altă casă de pensii constituită în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), casa de pensii care a înregistrat contestaţia o va transmite, în cel mult 5 zile de la înregistrare, casei de pensii a cărei comisie de contestaţii este competentă cu soluţionarea acesteia.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2), termenul de soluţionare a contestaţiei se calculează de la data înregistrării la casa de pensii a cărei comisie de contestaţii este competentă.
ART. 12
Casa teritorială de pensii are obligaţia înaintării contestaţiei depuse în condiţiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, împreună cu următoarele documente:
a) dosarul de pensie;
b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;
c) nota de prezentare a cazului, cuprinzând temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului;
d) fişa de evidenţă a drepturilor băneşti cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.
ART. 13
(1) Comisia soluţionează contestaţiile pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.
(2) La soluţionarea contestaţiilor, comisia verifică sub toate aspectele deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii contestate de către titulari şi urmăreşte aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi stabilirea corectă a drepturilor de pensie.
ART. 14
(1) În activitatea lor, membrii comisiei au obligaţia de a fi imparţiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile de pensionare şi de a nu se lăsa influenţaţi în exprimarea liberă a votului în cadrul comisiei.
(2) La soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, membrii comisiei sunt independenţi în exprimarea votului lor şi nu pot fi traşi la răspundere pentru votul exprimat în această calitate.
(3) Pe perioada soluţionării contestaţiilor, membrilor comisiei le este interzisă orice formă de comunicare cu contestatorii, altfel decât prin corespondenţa oficială a comisiei.
ART. 15
(1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comisiei, prin secretarul de şedinţă.
(2) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor ei şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor.
(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiei este votul deschis.
(4) La şedinţele comisiei participă un secretar de şedinţă, fără drept de vot, desemnat de preşedintele comisiei din cadrul serviciului specializat prevăzut la art. 5.
(5) Şedinţele comisiei nu sunt publice.
(6) La şedinţele comisiei pot fi invitaţi şi alţi specialişti pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.
(7) Lucrările şedinţelor comisiei sunt consemnate în proceseverbale de şedinţă, redactate de secretarul de şedinţă, semnate de preşedinte şi de membrii comisiei şi care se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.
ART. 16
Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, comisia poate decide:
a) admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă obligatorie revizuirea în mod corespunzător a deciziei de pensie de către casa teritorială de pensii emitentă, potrivit legii;
b) respingerea contestaţiei.
ART. 17
(1) Hotărârile comisiei adoptate în soluţionarea contestaţiilor cuprind în mod obligatoriu:
a) numărul şi data adoptării hotărârii;
b) numele şi prenumele, codul numeric personal, precum şi domiciliul contestatorului;
c) numărul şi data înregistrării contestaţiei;
d) numărul şi data deciziei de pensie contestate şi casa teritorială de pensii emitentă;
e) data comunicării deciziei de pensie contestate;
f) obiectul contestaţiei;
g) motivarea hotărârii - temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestaţiei;
h) menţiunea că hotărârea comisiei poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă şi termenul prevăzut de lege;
i) semnăturile preşedintelui, membrilor comisiei şi a secretarului de şedinţă;
j) ştampila comisiei.
(2) Hotărârile se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, unul casei teritoriale de pensii şi unul se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.
ART. 18
Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii emitentă.
ART. 19
(1) Hotărârile comisiei se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării.
(2) Hotărârile comisiei se comunică persoanelor în cauză prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a hotărârii.
(3) Hotărârile comisiei pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
(4) Hotărârile comisiei care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (3) sunt definitive.

18 comentarii:

Anonim spunea...

buna ziua la 30 noiembrie 2011 am depus o contestatie la decizie de pensionare pe numele aron mariana cu nr de inregistrare 30063 la casa de pensii alba-iulia am inteles ulterior ca a fost trimisa ptr solutionare comisiei centrale de solutionare a contestatiilor pana in prezent nu am primit nici un raspuns cat sa mai astept ???? au trecut aproape 4 luni de la depunerea ei la casa de pensii alba-iulia va multumesc

Anonim spunea...

Buna ziua,
Dati telefon la registratura generala de la casa nationala de opensii si verificati daca a fost trimis dosarul.
Eu am constatat cu stupoare ca dosarul depus in 08.2011 nu mi la trimis casa judeteana de pensii prahova - REGISTRATURA GENERALA - Telefon: 021/316.28.94

Anonim spunea...

Buna ziua.Pe17-10-2011 am depus o contestatie la decizia de pensionare 262607/22-09-2011 cu numar de inregistrare 123926 la casa de pensii sector 6 bucuresti;contestatia a ajuns la comisia centrala de contestatii pe 15 noiembrie 2011.au trecut 5 luni(=150 zile).termenul legal (legea 263/2010 si ordinul 1453/2011)este de 45 zile.

spataru lucica braila spunea...

Am depus acte cu care mai adaug 3ani si 5luni la vechime si mi s-a spus ca voi primi recalcularea prin posta.Am depus actele pe27 06 2011,am sunat sa intreb de ce nu primesc decizia si mi s-a spus ca se lucreaza la luna mai,am sunat azi 1505 2012 si mi-au spus ca se lucreaza la luna aprilie.Cine da voie acestor functionari publici sa isi bata joc de cei care solicita informatii si rezolvari clare.Cum este posibil sa astepti un an sa primesti o decizie,daca mai apuci.Este vorba de Casa de pensii Braila.Nr.de inregistrare 53361/27 06 2011.As dori daca se poate sa primesc un raspuns.

NEGOITA NECULAI spunea...

De la sfarsitul lui iunie 2011 astept raspuns la contestatia neacceptarii dosarului de pensionare pentru limita de varsta .Probabil cei din comisia de contestatii asteapta sa treaca anulsi sa se prescrie acel dosar .Am sesizat avocatul poporului si astept raspuns ,sper, in termen legal .

Anonim spunea...

buna ziua,ma numesc rusu c.constantin din com.romini,jud.neamt am depus contestatie la c.j.p.neamt.la data 14.06.2011,nr.intrare 300057,nu am primit nici un raspuns,cit trebuie sa mai astept,sint bolnav am amputatie 1/3gamba dreapta,infart miocardic nici nu pot sa ma deplasez,nu am bani pt.medicamente va rog mult as vrea sa se faca dreptate pt.drepturile mele.va multumesc

Stan spunea...

Buna ziua! Pe 16.02.2012 am depus contestatie la decizia 307865,privind calcularea incorecta a punctajului de pensie, prin neluarea in calcul a adeverintelor depuse la dosar privind grupa de munca 1( 5 ani) si 2( 14 ani)si sporurile banesti obtinute prin acord global, toxicitate, spor de noapte, spor de vechime, spor de conducere.Mentionez ca sunt operat pe cord deschis, fiind posesor al unei proteze valvulare aortica, hipertensiv cu risc foarte inalt, NYHA III.
Rog sa se respecte articolele 2, 5,53,55, 56, 59, 69b, 95, 99, 100,158, 169 din L263/2010 si normele de aplicare pentru a putea beneficia si de reducerea varstei standard de pensionare la 60 ani.
In urma audientelor la conducerea CJPSV am depus numeroase adeverinte ale colegilor mei de munca, considerate valabile.
As fi recunoscator daca as primi un raspuns. Multumesc.

bobys spunea...

Termenul de solutionare a contestatiilor depuse este de 45 de zile,cu toate acestea termenele de solutionare depasesc si 150 de zile!Lasati dracu legea care precizeaza termenul de solutionare,faceti-va voi de cap cum va vine la indemana ca de aia santem ba romani sa facem misto de munca noastra, de serviciile noastre,de noi insine daca este cazul,banii sa -i luam in rest ce mai conteaza!Ce ne controleaza cineva?Problema este ca aceasta comisie tine trena caselor de pensii si in 90% di cazuri rezolvarea trebuie cautata in instanta.Parerea mea este ca aceasta comisie nu-si are rostul,oricum problemele se rezolva in instanta.

Anonim spunea...

Buna ziua,
Pe data de 24 februarie 2012 am depus o contestatie la decizia de pensionare pe numele Ciurea Liliana cu nr. de inregistrare 203774 la Casa locala de pensii sector 6 care,ulterior a fost transmisa pentru solutionare,in luna aprilie a.c.,Comisiei centrale de contestatii.
Au trecut aproape 9 luni de la depunerea contestatiei si nu am primit nici un raspuns.
Rog rezolvare.Va multumesc.

Anonim spunea...

Buna ziua.Pe data de 24 februarie 2012 am depus o contestatie la decizia de pensionare pe numele Ciurea Liliana cu nr. de inregistrare 203774 la casa locala de pensii sector 6 care,ulterior,a fost trimisa pentru solutionare,in luna aprilie,comisiei centrale de contestatii..Au trcut aproape 9 luni si nu am primit nici un raspuns.Rog rezolvare.Va multumesc.

mircea b spunea...

Raspunde cineva la aceste sesizari? Dupa cate i-mi dau seama,NU!Comisia centrala doarme!

bobys spunea...

In sprijinul comisiei centrale de contestatii vin cu urmatoarele variante:la nivel de tara sa se infiinteze cel putin 10 comisii de contestatii poate asa se respecta termenul de raspuns de 45 de zile! A doua varianta desfintarea acestei comisii de contestatii care mananca banii statului degeaba pentru ca problemele legate de pensii se rezolva numai in instanta, aceasta comisie este infiintata tocmai cu scopul de a intarzia cel putin 1 an de zile rezolvarea problemelor legate de pensii ca statul sa nu plateasca pensionarul la timp si ultima varianta ar fi ca Mariana Campeanu ministrul muncii sa-si de demisia ca si asa nu face nimic in aceasta directie.

Specialist Pensii spunea...

@Mircea b 22 noiembrie 2012
@Bobys 3 decembrie 2012

Acest blog este un blog privat si, prin urmare, nu are nicio legatura cu activitatea Comisiei Centrale de Contestatii.

Pentru amanunte in legatura cu aceasta, va rugam sa va adresati Casei Nationale de Pensii Publice. O adresa de mail folositoare in acest sens este:
petitii.sesizari@cnpas.org

zbereanu dumitru, e-mail dumitruzbereanu@yahoo.com spunea...
Am contestat deciziile de recalculare a pensiei si m-am adresat acestei Comisii Centrale de Contestatii (CCC)in data de 17.10.2011. La CNPP contestatia a fost inregistrata sub nr. 33232/18.10.2011, doasarul contestatiei avansd nr.154375.
Am revenit la aceasta contestatie prin adresa din 08.06.2012.
CNPP imi raspunde in sfarsit prin adresa sa cu nr. J/6548/AM/18.09.2012, motivand ca lipsa comunicarii buletinului de calcul nu mai face obiectul pr4evederilor art. 149 al. 1 din Legea 263/2010 si pe cale de consecinta dosarul nu a mai fost transmis CCC din cadru CNPP.
Ce parere aveti de toata magaria asta?

Specialist Pensii spunea...

@zbereanu dumitru 29 martie 2013

Nu avem cum sa va dam un raspuns la aceasta intrebare, intrucat nu suntem nici in posesia documentelor dvs., nici nu stim ce v-a precizat in integralitate Casa Nationala de Pensii in adresa mentionata de dvs.

Trebuie precizat că, potrivit legii, Comisia Centrala de Contestatii se pronunta numai asupra deciziilor de pensie contestate de pensionare in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora, nu si in alte cazuri (precum petitii, nemultumiri cu privire la cuantum sau nemultumiri privind ”lipsa comunicarii buletinului de calcul.”
Iar in privinta ”magariilor”, incercati sa nu mai depasiti limita unui limbaj civilizat.
Succes,

NICOLAE ION spunea...

Buna ziua Ma numesc NICOLAER C IOAN din Com PLENITA sat C TRAIANE jud DOLJ am un necaz mare de tot cu CJP DOLJ Am iesit la pensie anticipata in 2008 mi s a calculat un procent mediu dfe 1.654 din punctul de pensie ma trezxesc in 2013 dupa 5 ani cand trebuia sa trec la limita de varsta cu o alta decizie retroactiva din 2008 cu un procent de 1.10456 ce o fi calculat astia nu mai stiu va rog sa ma ajutati

NICOLAE ION spunea...

Buna ziua Ma numesc NICOLAER C IOAN din Com PLENITA sat C TRAIANE jud DOLJ am un necaz mare de tot cu CJP DOLJ Am iesit la pensie anticipata in 2008 mi s a calculat un procent mediu dfe 1.654 din punctul de pensie ma trezxesc in 2013 dupa 5 ani cand trebuia sa trec la limita de varsta cu o alta decizie retroactiva din 2008 cu un procent de 1.10456 ce o fi calculat astia nu mai stiu va rog sa ma ajutati

Specialist Pensii spunea...

@NICOLAE ION 23 mai 2013

Domnule Nicolae, nu avem cum sa va ajutam de la distanta, atata timp cat nu suntem in posesia actelor din dosarul dvs. de pensie si nici nu facem parte din administratia de stat.

Va sfatuim sa mergeti intr-o audienta la directorul Casei de Pensii Dolj, care va poate indruma si va poate informa care sunt cauzele diminuarii pensiei dvs. De asemenea, puteti inainta o petitie Casei de Pensii prin care să solicitati explicatii concrete cu privire la motivele diminuarii pensiei.

Cu bine,


spunea...

Buna ziua Ma numesc NICOLAER C IOAN din Com PLENITA sat C TRAIANE jud DOLJ am un necaz mare de tot cu CJP DOLJ Am iesit la pensie anticipata in 2008 mi s a calculat un procent mediu dfe 1.654 din punctul de pensie ma trezxesc in 2013 dupa 5 ani cand trebuia sa trec la limita de varsta cu o alta decizie retroactiva din 2008 cu un procent de 1.10456 ce o fi calculat astia nu mai stiu va rog sa ma ajutati