Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

30 august 2010

Ordinul MApN nr. 101/2010 - aplicarea HG nr. 735/2010 - recalcularea pensiilor militare de stat

Ordinul Ministerului Apararii Nationale nr. 101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606, din 26 august 2010.

Pentru aplicarea prevederilor art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Recalcularea pensiilor militare de stat, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, se efectueaza de catre Directia financiar-contabila prin structura de specialitate.
(2) Pensiile prevazute la alin. (1), cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de catre beneficiarii de pensie si prin stabilirea cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea principiilor stabilite in Legea nr. 119/2010.


Art. 2. — (1) In vederea obtinerii documentelor doveditoare necesare recalcularii pensiilor militare de stat, beneficiarii se adreseaza centrului militar zonal/judetean/de sector pe a carui raza domiciliaza sau unde au fost luati in evidenta la data trecerii in rezerva, completand cererea prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Beneficiarii care au trecut in rezerva din celelalte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala vor solicita eliberarea adeverintelor de venit centrului militar zonal/judetean/de sector, pe baza comunicarilor cu perioadele lucrate in Ministerul Apararii Nationale, emise de institutiile in care si-au desfasurat activitatea.
(3) Pentru perioadele in care beneficiarii au fost detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, veniturile realizate lunar se dovedesc cu adeverintele emise de institutiile la care acestia au fost detasati.
(4) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensiile prevazute la art. 1 alin. (1) se face prin asimilare, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare.


Art. 3. — (1) Unitatile militare detinatoare de arhiva si depozitul central/depozitele intermediare de arhiva vor asigura culegerea si transmiterea, in format electronic, a datelor necesare recalcularii pensiilor militare.

(2) Procedura de fotografiere, stocare, transmitere a datelor in format electronic si creare a bazei de date se stabileste prin dispozitie a sefului Statului Major General.
(3) Unitatile militare care detin date necesare recalcularii pensiilor militare pastreaza si utilizeaza copiile dupa documentele de arhiva in conformitate cu prevederile Instructiunilor arhivistice I.A.-ʼ98, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apararii nationale, nr. M.S. 63/1998*), cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Ordinul ministrului de stat, ministrul apararii nationale, nr. M.S. 63/1998 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al R Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.
(4) Cererile pentru obtinerea adeverintelor de venit, adresate in nume propriu de catre beneficiari unitatilor militare detinatoare de arhiva si depozitului central/depozitelor intermediare de arhiva, vor fi solutionate pana la sfarsitul perioadei de recalculare.


Art. 4. — Pentru perioadele in care beneficiarii si-au desfasurat activitatea in Ministerul Apararii Nationale, centrele militare zonale/judetene/de sector vor proceda astfel:

a) inregistreaza si analizeaza cererile privind eliberarea de adeverinte, in functie de datele inscrise in memoriile originale ale beneficiarilor;
b) in cazul in care nu detin memoriile originale, se adreseaza depozitului central/depozitelor intermediare de arhiva sau, dupa caz, centrelor militare pe raza carora cadrele militare au fost luate in evidenta la data trecerii in rezerva, in vederea eliberarii unei fotocopii certificate a fisei matricole, conform anexei nr. 2a;
c) identifica unitatile militare in care si-au desfasurat activitatea beneficiarii si elibereaza adeverintele cu veniturile realizate lunar pentru perioadele in care acestea detin sursele de documentare, conform art. 3 alin. (2). Adeverintele vor fi intocmite conform anexei nr. 2b si vor fi semnate de catre comandantii centrelor militare;
d) in situatia in care, pentru o anumita perioada de activitate, nu exista documente doveditoare privind veniturile realizate lunar, la intocmirea adeverintelor se inscrie faptul ca nu exista date/documente pentru perioada respectiva;
e) in masura in care beneficiarii sunt de acord cu datele inscrise in adeverinte, acestia vor completa cererea prevazuta la anexa nr. 1a sau nr. 1b, dupa caz, din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
f) cererea impreuna cu adeverintele cuprinzand veniturile lunare individuale realizate de beneficiari, in original, vor fi inaintate Directiei financiar-contabile — Serviciul pensii militare si drepturi sociale de catre centrele militare zonale/ judetene/de sector;
g) in cazul beneficiarilor care din motive medicale nu se pot deplasa, cererea poate fi depusa de catre persoane delegate/imputernicite;
h) in situatia in care beneficiarii nu sunt de acord cu datele din adeverinte, acestia pot depune o noua cerere pentru reanalizarea datelor asupra carora au obiectii.


Art. 5. — (1) Unitatile militare detinatoare de arhiva, depozitul central/depozitele intermediare de arhiva, care elibereaza copiile dupa documentele arhivate, si centrele militare care elibereaza adeverintele in vederea recalcularii pensiilor poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

(2) Completarea/intocmirea documentelor doveditoare/ adeverintelor cu date nereale care conduc la efectuarea de plati nejustificate se sanctioneaza civil, administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, in conditiile legii.


Art. 6. — In situatia in care la stabilirea/recalcularea/ revizuirea drepturilor de pensie aflate in plata au fost valorificate si perioade de vechime in munca din sistemul public, beneficiarii pot prezenta carnetul de munca, in original si copie, si/sau alte acte doveditoare din care sa rezulte veniturile realizate lunar in aceste perioade.Art. 7. — (1) In intelesul prezentului ordin, prin venituri realizate lunar se intelege suma bruta/neta reprezentand salariul brut/net, respectiv solda bruta/neta, care cuprinde:

a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;
b) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in misiune permanenta in strainatate;
c) solda lunara a personalului trimis in misiune permanenta in strainatate pe perioada efectuarii concediului de odihna/misiune in tara;
d) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
e) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
f) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
g) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia;
h) contributiile individuale obligatorii, potrivit legii, sau contributiile individuale pentru pensia suplimentara si contributiile individuale la bugetul de stat, dupa caz;
i) deducerile lunare individuale, potrivit legii;
j) impozitul calculat si retinut, potrivit legii, dupa caz;
k) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)—d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
(2) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), venitul realizat lunar este cel definit de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru beneficiarii care au fost detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, se vor cumula si veniturile realizate lunar la institutiile in care si-au desfasurat activitatea.


Art. 8. — Nu reprezinta venit realizat lunar urmatoarele drepturi:

a) salariul lunar in valuta si alte indemnizatii lunare in valuta si lei, realizate de personalul trimis in misiune permanenta in strainatate;
b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
c) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) compensatiile lunare pentru chirie;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
f) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
g) indemnizatiile de instalare;
h) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) valoarea financiara a normelor de hrana;
j) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
k) alocatia de stat pentru copii.


Art. 9. — La determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza veniturile realizate lunar, brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in documentele doveditoare (dosarele cu statele de plata, carnetul de munca, adeverinte etc.), astfel:

a) veniturile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
b) veniturile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
c) veniturile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.


Art. 10. — La stabilirea punctajului pentru persoanele care au contribuit in mai multe sisteme de asigurari sociale, se ia in calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.Art. 11. — Pentru perioadele in care persoanele care beneficiaza de pensie militara au avut calitatea de elev sau student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea cadrelor militare, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza ca venituri realizate lunar salariul mediu brut sau, dupa caz, net pe economie din perioadele respective, potrivit legii.Art. 12. — La stabilirea stagiului de cotizare se are in vedere vechimea in serviciu si, dupa caz, vechimea in munca valorificata in ultima decizie de pensie pana la data incheierii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8—10 din Legea nr. 119/2010, respectiv:

a) a avut calitatea de cadru militar in activitate;
b) a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea cadrelor militare;
c) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
d) a fost in captivitate;
e) perioadele de vechime in munca recunoscute in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) perioada in care, anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.


Art. 13. — (1) In vederea identificarii surselor de documentare necesare eliberarii adeverintelor, Serviciul Istoric al Armatei va transmite centrelor militare zonale aplicatia informatica cu situatia fondului arhivistic existent la structurile cu responsabilitati in acest domeniu.

(2) Centrele militare zonale vor transmite aplicatia informatica mentionata mai sus centrelor militare judete/de sector subordonate, pana la data de 30 august 2010.
(3) Aplicatia informatica va fi insotita de un nomenclator cu toate unitatile militare existente sau desfiintate, denumirea in clar, indicativul numeric al acestora si localitatea de dislocare, precum si depozitul la care s-a predat arhiva.


Art. 14. — Directia financiar-contabila va informa beneficiarii, prin cuponul mandat (talonul) de plata a pensiei din lunile august si septembrie 2010, sa se prezinte la centrul militar zonal/judetean/de sector pe a carui raza domiciliaza sau unde au fost luati in evidenta la data trecerii in rezerva, in vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Legea nr. 119/2010.Art. 15. — In vederea aplicarii prevederilor prezentului ordin, Directia financiar-contabila — Serviciul pensii militare si drepturi sociale va proceda astfel:

a) inregistreaza documentele transmise de centrele militare;
b) proceseaza, pe baza aplicatiilor informatice specifice, datele inscrise in adeverintele de venit, dosarele de pensionare, carnetele de munca etc. si emite deciziile de recalculare conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 735/2010.


Art. 16. — Pentru persoanele care au trecut in rezerva sau direct in retragere dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie inaintat Directiei financiarcontabile va contine, pe langa documentele prevazute de legislatia in vigoare, si adeverintele necesare stabilirii punctajelor medii anuale pentru recalcularea pensiei, conform prevederilor prezentului ordin.Art. 17. — (1) Se autorizeaza unitatile Ministerului Apararii Nationale implicate in procesul de recalculare a pensiilor sa incheie conventii civile cu personal specializat, pe o perioada determinata, conform legii.

(2) In acest sens, vor fi angajati cu prioritate pensionarii militari care si-au desfasurat activitatea in domeniile financiarcontabil si resurse umane, care au cunostinte de operare pe PC (Word, Excel), apti sa lucreze in conditii de stres si cu un volum mare de date.
(3) Structurile specializate din cadrul Ministerului Apararii Nationale vor efectua demersurile care se impun pentru asigurarea/achizitionarea bunurilor materiale si a echipamentelor, precum si pentru asigurarea spatiilor necesare procesului de recalculare a pensiilor.
(4) Incheierea actelor prevazute la alin. (1) se face cu avizul Directiei financiar-contabile, in limita fondurilor bugetare alocate pentru aceasta natura de cheltuieli.


Art. 18. — Formularele prezentate in anexele la Hotararea Guvernului nr. 735/2010 si la prezentul ordin se asigura prin grija centrelor militare zonale/judetene/de sector.Art. 19. — Anexele nr. 1, 2a si 2b fac parte integranta din prezentul ordin.


Art. 20. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul apararii nationale,
Gabriel Oprea
Bucuresti, 23 august 2010.
Nr. M.101.

Niciun comentariu: