Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

4 ianuarie 2011

O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010

ART. XVIII
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) declaraţie nominală de asigurare - declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;".

2. La articolul 6 alineatul (1), punctul I, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil."

3. La articolul 6 alineatul (1), punctul VI se abrogă.


4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să întocmească şi să depună declaraţia nominală de asigurare.
(2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.
(3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

5. La articolul 11, alineatele (5), (6) şi (7) se abrogă.


6. La articolul 27 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c) persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) şi pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
................................................................
e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2)."

7. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale, respectiv cota contribuţiei individuale de asigurări sociale şi cota contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cotele de contribuţii de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

8. La articolul 31, alineatul (9) se abrogă.


9. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.


10. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

11. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

12. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

13. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - (1) Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii."

14. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de către angajator, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe, împreună cu contribuţia de asigurări sociale pe care acesta o datorează în calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP şi de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.
(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP şi casele de pensii sectoriale transmit fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.
(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP şi casele de pensii sectoriale virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate acestor fonduri."

15. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
(2) Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

16. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), activitatea de colectare a contribuţiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi de casele de pensii sectoriale, după caz."

17. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - (1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.
(3) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.
(4) Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casele teritoriale de pensii.
(5) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuţiei de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creanţelor bugetare."

18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - (1) În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2)."

19. La articolul 98, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obţinută în urma aplicării asupra venitului care a constituit bază de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă în condiţii normale."

20. La articolul 129 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia."

21. Articolul 175 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 175. - (1) Evidenţa nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizează prin declaraţia prevăzută la art. 296^19 alin. (1).
(2) Modelul declaraţiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare socială, precum şi modelele celorlalte documente necesare în vederea evidenţei drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Bucureşti, 23 decembrie 2010.
Nr. 117.


Niciun comentariu: