Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

31 decembrie 2010

H.G nr. 1.349/2010 pt mod. si compl. H.G. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

HOTARARE nr. 1.349 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I
Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), termenele "1 ianuarie 2010" si "31 decembrie 2009" se inlocuiesc cu termenele "1 ianuarie 2011", respectiv "31 decembrie 2010".
2. La articolul 1 alineatul (2), termenul "31 decembrie 2009" se inlocuieste cu termenul "31 decembrie 2010".
3. La articolul 1 alineatul (3), termenul "31 decembrie 2010" se inlocuieste cu termenul "31 decembrie 2011".
4. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) planul de prevenire si protectie care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate astfel incat, pana cel tarziu la data de 1 noiembrie 2011, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale;
d) raport medical intocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sanatate a lucratorilor expusi la noxe fizicochimice si agenti biologici, care au determinat incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, pentru perioada cuprinsa intre data reinnoirii si data de 31 decembrie 2010;
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca pana la data de 31 decembrie 2010."
5. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) va contine numai masurile aferente anului 2010, asumate pentru normalizarea conditiilor de munca si ramase restante."
6. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Avizele reinnoite pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite isi inceteaza aplicabilitatea la data indeplinirii masurilor stabilite prin planul de prevenire si protectie sau, dupa caz, la expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. (3)."
7. La articolul 6, dupa alineatul 2 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) In perioada 15 octombrie-1 noiembrie 2011, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare finala privind modul in care au realizat normalizarea conditiilor de munca.
(4) In baza raportarilor prevazute la alin. (3), inspectorii de munca vor efectua verificari in vederea stabiliri conformitatii celor declarate."
8. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie 2010 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia."
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
ART. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

Presedintele Comisiei Nationale
pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
Vajda Borbala

Seful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.349

Niciun comentariu: