Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

24 februarie 2012

DECIZIE nr. 1/2012 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii

DECIZIE nr. 1 din 16 februarie 2012 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

Având în vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următoarea decizie:

Art. 1
(1)Pentru reţinerile din pensii, efectuate de către casele teritoriale de pensii în calitate de terţ poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul reţinerii.
(2)Comisionul se percepe şi se încasează de la pensionar, prin reţinere din pensie.
(3)Reţinerea lunară totală, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 409 din Codul de procedură civilă.

Art. 2
(1)Operaţiunile pentru care se percep tarife, precum şi cuantumul acestora sunt următoarele:
a)eliberarea Certificatului privind stagiul de cotizare şi punctajul anual realizat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare -15 lei/certificat;
b)eliberarea, în condiţiile legii, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat - 15 lei/adeverinţă;
c)eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti şi executorii bancari - 17 iei/persoana pentru care se oferă informaţii.
(2)Se percepe un singur tarif de 15 lei şi în situaţiile în care:
a)asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurări sociale solicită, prin aceeaşi cerere, mai multe documente de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);
b)pentru eliberarea adeverinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) este necesar ca şi o altă casă teritorială de pensii decât cea sesizată prin cerere să elibereze, la rândul ei, un asemenea document (asiguratul a desfăşurat activitate în două sau mai multe judeţe).

Art. 3
Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5 lei/pagină.

Art. 4
Prin excepţie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru următoarele operaţiuni:
a)eliberarea, la cererea pensionarilor sau a persoanelor care, prin casa teritorială de pensii, încasează drepturi băneşti stabilite în baza unor legi cu caracter special, a adeverinţelor privind calitatea şi/sau cuantumul pensiei sau al respectivelor drepturi;
b)eliberarea către altă casă teritorială de pensii sau către casele de pensii sectoriale, la cererea acestora, a adeverinţelor privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;
c)eliberarea, la cererea asiguratului sau a angajatorului acestuia, a adeverinţei de stagiu de cotizare necesare obţinerii certificatelor privind legislaţia aplicabilă (formularul E 101, documentul portabil A 1, respectiv alt formular de legătură convenit), utilizate în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale la care România este parte;
d)furnizarea de informaţii, altele decât codul numeric personal, instituţiilor care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care, pe baza acestora, stabilesc prestaţii în domeniul protecţiei sociale ori, după caz, acordă anumite ajutoare unor categorii de asiguraţi sau pensionari ai sistemului public de pensii. Informaţiile solicitate se furnizează numai dacă acestea fac obiectul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile furnizate de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în solicitarea acestor instituţii;
e)furnizarea de informaţii instanţelor de judecată, organelor de cercetare penală, organelor de urmărire penală, organelor fiscale, precum şi oricăror altor instituţii din ţară şi din străinătate pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane
Art. 5
Operaţiunile prevăzute la art. 2 se efectuează după confirmarea achitării tarifului.
Art. 6
(1)Tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de pensii se achită la casieria caselor teritoriale de pensii, ori, după caz, la casieria CNPP, prin dispoziţie de încasare către casierie sau, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.
(2)Tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se achită la casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, la casieria CNPP, prin dispoziţie de încasare către casierie ori, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.30.03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale" al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.
(3)Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum şi cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului asigurărilor sociale de stat deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureştii,
(4)Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum şi cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.30,03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale" al bugetului asigurărilor sociale de stat deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.
(5)Veniturile aferente sistemului de pensii realizate în condiţiile art. 1 şi 2 se evidenţiază lunar în contul de execuţie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judeţene de pensii şi al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, la capitolul 36,03 "Diverse venituri", subcapitolul 36.03.50 "Alte venituri".
(6)Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale realizate în condiţiile art. 1 şi 2 se evidenţiază lunar în contul de execuţie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judeţene de pensii şi al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, la capitolul 30.03 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale".
Art. 7
La data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor din sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Prezenta decizie se duce la îndeplinire de către casele teritoriale de pensii şi CNPP.
Art. 9
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Domnica Doina Pârcălabu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 129 din data de 22 februarie 2012

Un comentariu:

Anonim spunea...

sotul meu a decedat in 2010 el are 20 de ani lucrati pe cartea de munca eu ca sotie pot beneficia de pensie de urmas mentionez ca fac 58 de ani in aprilie