Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

30 august 2010

Ordinul MApN nr. 101/2010 - aplicarea HG nr. 735/2010 - recalcularea pensiilor militare de stat

Ordinul Ministerului Apararii Nationale nr. 101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606, din 26 august 2010.

Pentru aplicarea prevederilor art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Recalcularea pensiilor militare de stat, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, se efectueaza de catre Directia financiar-contabila prin structura de specialitate.
(2) Pensiile prevazute la alin. (1), cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de catre beneficiarii de pensie si prin stabilirea cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea principiilor stabilite in Legea nr. 119/2010.


Art. 2. — (1) In vederea obtinerii documentelor doveditoare necesare recalcularii pensiilor militare de stat, beneficiarii se adreseaza centrului militar zonal/judetean/de sector pe a carui raza domiciliaza sau unde au fost luati in evidenta la data trecerii in rezerva, completand cererea prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Beneficiarii care au trecut in rezerva din celelalte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala vor solicita eliberarea adeverintelor de venit centrului militar zonal/judetean/de sector, pe baza comunicarilor cu perioadele lucrate in Ministerul Apararii Nationale, emise de institutiile in care si-au desfasurat activitatea.
(3) Pentru perioadele in care beneficiarii au fost detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, veniturile realizate lunar se dovedesc cu adeverintele emise de institutiile la care acestia au fost detasati.
(4) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensiile prevazute la art. 1 alin. (1) se face prin asimilare, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare.


Art. 3. — (1) Unitatile militare detinatoare de arhiva si depozitul central/depozitele intermediare de arhiva vor asigura culegerea si transmiterea, in format electronic, a datelor necesare recalcularii pensiilor militare.

(2) Procedura de fotografiere, stocare, transmitere a datelor in format electronic si creare a bazei de date se stabileste prin dispozitie a sefului Statului Major General.
(3) Unitatile militare care detin date necesare recalcularii pensiilor militare pastreaza si utilizeaza copiile dupa documentele de arhiva in conformitate cu prevederile Instructiunilor arhivistice I.A.-ʼ98, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apararii nationale, nr. M.S. 63/1998*), cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Ordinul ministrului de stat, ministrul apararii nationale, nr. M.S. 63/1998 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al R Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.
(4) Cererile pentru obtinerea adeverintelor de venit, adresate in nume propriu de catre beneficiari unitatilor militare detinatoare de arhiva si depozitului central/depozitelor intermediare de arhiva, vor fi solutionate pana la sfarsitul perioadei de recalculare.


Art. 4. — Pentru perioadele in care beneficiarii si-au desfasurat activitatea in Ministerul Apararii Nationale, centrele militare zonale/judetene/de sector vor proceda astfel:

a) inregistreaza si analizeaza cererile privind eliberarea de adeverinte, in functie de datele inscrise in memoriile originale ale beneficiarilor;
b) in cazul in care nu detin memoriile originale, se adreseaza depozitului central/depozitelor intermediare de arhiva sau, dupa caz, centrelor militare pe raza carora cadrele militare au fost luate in evidenta la data trecerii in rezerva, in vederea eliberarii unei fotocopii certificate a fisei matricole, conform anexei nr. 2a;
c) identifica unitatile militare in care si-au desfasurat activitatea beneficiarii si elibereaza adeverintele cu veniturile realizate lunar pentru perioadele in care acestea detin sursele de documentare, conform art. 3 alin. (2). Adeverintele vor fi intocmite conform anexei nr. 2b si vor fi semnate de catre comandantii centrelor militare;
d) in situatia in care, pentru o anumita perioada de activitate, nu exista documente doveditoare privind veniturile realizate lunar, la intocmirea adeverintelor se inscrie faptul ca nu exista date/documente pentru perioada respectiva;
e) in masura in care beneficiarii sunt de acord cu datele inscrise in adeverinte, acestia vor completa cererea prevazuta la anexa nr. 1a sau nr. 1b, dupa caz, din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
f) cererea impreuna cu adeverintele cuprinzand veniturile lunare individuale realizate de beneficiari, in original, vor fi inaintate Directiei financiar-contabile — Serviciul pensii militare si drepturi sociale de catre centrele militare zonale/ judetene/de sector;
g) in cazul beneficiarilor care din motive medicale nu se pot deplasa, cererea poate fi depusa de catre persoane delegate/imputernicite;
h) in situatia in care beneficiarii nu sunt de acord cu datele din adeverinte, acestia pot depune o noua cerere pentru reanalizarea datelor asupra carora au obiectii.


Art. 5. — (1) Unitatile militare detinatoare de arhiva, depozitul central/depozitele intermediare de arhiva, care elibereaza copiile dupa documentele arhivate, si centrele militare care elibereaza adeverintele in vederea recalcularii pensiilor poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

(2) Completarea/intocmirea documentelor doveditoare/ adeverintelor cu date nereale care conduc la efectuarea de plati nejustificate se sanctioneaza civil, administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, in conditiile legii.


Art. 6. — In situatia in care la stabilirea/recalcularea/ revizuirea drepturilor de pensie aflate in plata au fost valorificate si perioade de vechime in munca din sistemul public, beneficiarii pot prezenta carnetul de munca, in original si copie, si/sau alte acte doveditoare din care sa rezulte veniturile realizate lunar in aceste perioade.Art. 7. — (1) In intelesul prezentului ordin, prin venituri realizate lunar se intelege suma bruta/neta reprezentand salariul brut/net, respectiv solda bruta/neta, care cuprinde:

a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;
b) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in misiune permanenta in strainatate;
c) solda lunara a personalului trimis in misiune permanenta in strainatate pe perioada efectuarii concediului de odihna/misiune in tara;
d) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
e) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
f) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
g) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia;
h) contributiile individuale obligatorii, potrivit legii, sau contributiile individuale pentru pensia suplimentara si contributiile individuale la bugetul de stat, dupa caz;
i) deducerile lunare individuale, potrivit legii;
j) impozitul calculat si retinut, potrivit legii, dupa caz;
k) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)—d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
(2) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), venitul realizat lunar este cel definit de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru beneficiarii care au fost detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, se vor cumula si veniturile realizate lunar la institutiile in care si-au desfasurat activitatea.


Art. 8. — Nu reprezinta venit realizat lunar urmatoarele drepturi:

a) salariul lunar in valuta si alte indemnizatii lunare in valuta si lei, realizate de personalul trimis in misiune permanenta in strainatate;
b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
c) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) compensatiile lunare pentru chirie;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
f) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
g) indemnizatiile de instalare;
h) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) valoarea financiara a normelor de hrana;
j) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
k) alocatia de stat pentru copii.


Art. 9. — La determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza veniturile realizate lunar, brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in documentele doveditoare (dosarele cu statele de plata, carnetul de munca, adeverinte etc.), astfel:

a) veniturile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
b) veniturile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
c) veniturile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.


Art. 10. — La stabilirea punctajului pentru persoanele care au contribuit in mai multe sisteme de asigurari sociale, se ia in calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.Art. 11. — Pentru perioadele in care persoanele care beneficiaza de pensie militara au avut calitatea de elev sau student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea cadrelor militare, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza ca venituri realizate lunar salariul mediu brut sau, dupa caz, net pe economie din perioadele respective, potrivit legii.Art. 12. — La stabilirea stagiului de cotizare se are in vedere vechimea in serviciu si, dupa caz, vechimea in munca valorificata in ultima decizie de pensie pana la data incheierii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8—10 din Legea nr. 119/2010, respectiv:

a) a avut calitatea de cadru militar in activitate;
b) a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea cadrelor militare;
c) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
d) a fost in captivitate;
e) perioadele de vechime in munca recunoscute in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) perioada in care, anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.


Art. 13. — (1) In vederea identificarii surselor de documentare necesare eliberarii adeverintelor, Serviciul Istoric al Armatei va transmite centrelor militare zonale aplicatia informatica cu situatia fondului arhivistic existent la structurile cu responsabilitati in acest domeniu.

(2) Centrele militare zonale vor transmite aplicatia informatica mentionata mai sus centrelor militare judete/de sector subordonate, pana la data de 30 august 2010.
(3) Aplicatia informatica va fi insotita de un nomenclator cu toate unitatile militare existente sau desfiintate, denumirea in clar, indicativul numeric al acestora si localitatea de dislocare, precum si depozitul la care s-a predat arhiva.


Art. 14. — Directia financiar-contabila va informa beneficiarii, prin cuponul mandat (talonul) de plata a pensiei din lunile august si septembrie 2010, sa se prezinte la centrul militar zonal/judetean/de sector pe a carui raza domiciliaza sau unde au fost luati in evidenta la data trecerii in rezerva, in vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Legea nr. 119/2010.Art. 15. — In vederea aplicarii prevederilor prezentului ordin, Directia financiar-contabila — Serviciul pensii militare si drepturi sociale va proceda astfel:

a) inregistreaza documentele transmise de centrele militare;
b) proceseaza, pe baza aplicatiilor informatice specifice, datele inscrise in adeverintele de venit, dosarele de pensionare, carnetele de munca etc. si emite deciziile de recalculare conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 735/2010.


Art. 16. — Pentru persoanele care au trecut in rezerva sau direct in retragere dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie inaintat Directiei financiarcontabile va contine, pe langa documentele prevazute de legislatia in vigoare, si adeverintele necesare stabilirii punctajelor medii anuale pentru recalcularea pensiei, conform prevederilor prezentului ordin.Art. 17. — (1) Se autorizeaza unitatile Ministerului Apararii Nationale implicate in procesul de recalculare a pensiilor sa incheie conventii civile cu personal specializat, pe o perioada determinata, conform legii.

(2) In acest sens, vor fi angajati cu prioritate pensionarii militari care si-au desfasurat activitatea in domeniile financiarcontabil si resurse umane, care au cunostinte de operare pe PC (Word, Excel), apti sa lucreze in conditii de stres si cu un volum mare de date.
(3) Structurile specializate din cadrul Ministerului Apararii Nationale vor efectua demersurile care se impun pentru asigurarea/achizitionarea bunurilor materiale si a echipamentelor, precum si pentru asigurarea spatiilor necesare procesului de recalculare a pensiilor.
(4) Incheierea actelor prevazute la alin. (1) se face cu avizul Directiei financiar-contabile, in limita fondurilor bugetare alocate pentru aceasta natura de cheltuieli.


Art. 18. — Formularele prezentate in anexele la Hotararea Guvernului nr. 735/2010 si la prezentul ordin se asigura prin grija centrelor militare zonale/judetene/de sector.Art. 19. — Anexele nr. 1, 2a si 2b fac parte integranta din prezentul ordin.


Art. 20. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul apararii nationale,
Gabriel Oprea
Bucuresti, 23 august 2010.
Nr. M.101.

29 august 2010

Informatii inscriere pensie - grupa II de munca

Intrebare:

“ G.C. Sunt nascut la 21.11.1949, am studii superioare, am o vechime in munca de 38 ani, din care in grupa a II- a de munca 10 ani si 10 luni. In perioada 1970-1975 am facut studiile superioare, cursuri de zi. As dori sa stiu cand pot solicita iesirea la pensie sau la pensie anticipata. VA MULTUMESC PENTRU INFORMATII !”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 21 noiembrie 1949, varsta standard de pensionare este de 64 de ani si 11 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 34 de ani si 10 luni.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 34 de ani si 10 luni si ati desfasurat activitate in grupa a II-a de munca-in procent de 100% o perioada de 10 ani si 10 luni, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 2 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 62 de ani si 11 luni (21 octombrie 2012).
Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, se poate solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, cu conditia realizarii stagiului complet de cotizare de 34 de ani si 10 luni.
Conform Legii nr. 118/2010, in perioada 3 iulie 2010 - 31 decembrie 2010, dispozitiile din Legea nr. 19/2000 privind pensia anticipata si pensia anticipata partiala se suspenda, ceea ce inseamna ca, incepand cu data de 3 iulie (respectiv 5 iulie, prima zi lucratoare), casele teritoriale de pensii nu vor mai primi dosare privind aceste categorii de pensii.
Prin urmare, nu puteti solicita pensie anticipata sau anticipata partiala, cat timp aceste dispozitii sunt suspendate.
Cu bine,
Specialist pensii.

Pensie limita de varsta profesor

Intrebare:

“Buna ziua!
Sunt nascuta la 9 iulie 1952, am vechime neintrerupta in invatamant de 36 de ani . Am absolvit IP3 ,Constanta,am gradul definitiv. Pot sa solicit pensie anticipata fara penalizare?
Multumesc,
M.P.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 9 iulie 1952, varsta standard de pensionare prevazuta de Legea nr. 19/2000 este de 59 de ani si 2 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 28 de ani si 4 luni.

In conformitate cu dispozitiile art. 127 alin.(3) din Legea nr.128/1997, “personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârsta prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii”.
Prin urmare, exista posibilitatea sa va pensionati conform articolului mai susmentionat, inainte de implinirea varstei de 59 de ani si 2 luni, respectiv de la varsta de 56 de ani si 2 luni- 9 septembrie 2008–, dovada realizarii vechimii in invatamant facandu-se cu o adeverinta eliberata de Inspectoratul Scolar Judetean.
Astfel, avand in vedere prevederile legale in vigoare, puteti depune dosarul de pensie pentru limita de varsta, conform celor precizate mai sus, la data incheierii anului scolar (1 septembrie 2010), in situatia in care Inspectoratul Scolar Judetean aproba cererea dvs. de pensionare.
De asemenea, precizam ca pensia de limita de varsta stabilita cu reducerea varstei standard de pensionare conform acestui articol nu are nicio diminuare, fiind in acelasi cuantum ca pensia de limita de varsta stabilita la varsta standard de pensionare prevazuta de Legea nr. 19/2000.
Cu bine,
Specialist pensii.

Persoana cu handicap accentuat - pensie de limita de varsta sau anticipata

Intrebare:

„Buna seara,
Ma numesc N.V. din Craiova persoana cu handicap vizual cu grad de handicap accentuat.
Am 18 ani vechime si as dori sa stiu la ce articol din legea 19/2000 ma pot incadra cu acest grad si cu aceasta vechime.
Mentionez ca de 18 ani am gradul accentuat.
Va multumesc”

Raspuns:

Conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, “persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute de anexa nr. 3, astfel :

a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav ;
b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat ;
c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu. “

Prin urmare, in situatia in care vechimea in munca este in totalitate realizata in conditii de handicap preexistent, deci dupa data ivirii handicapului, astfel cum este aceasta atestata in certificatul de incadrare in grad de handicap, beneficiati de o reducere de 10 ani din varsta standard de pensionare, cu conditia realizarii a doua treimi din stagiul complet de cotizare.
Intrucat nu ne-ati precizat data nasterii dvs., va precizam ca varsta standard de pensionare pentru barbati conform prevederilor Legii nr. 19/2000 este de 65 de ani.
Conform art. 47 mentionat mai sus, va puteti inscrie la pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 55 de ani, daca handicapul este preexistent calitatii de asigurat şi dacă aţi realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare (respectiv minim 23 de ani si 4 luni).
Prin urmare, in conditiile prezentate de dvs., nu aveti dreptul la pensie pentru limita de varsta conform art. 47 alin. 1 mentionat mai sus intrucat nu indepliniti conditia de minim doua treimi din stagiul complet de cotizare, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.

Cu bine,
Specialist pensii.

Grupa II de munca - reducere si completare vechime

Intrebare:

“buna ziua,
ma numesc m.m., si va rog frumos sa-mi spuneti daca pt 15 ani 6 luni si 20 zile in grupa a II a pot sa beneficiez de :
1.reducerea varstei de pensionare cu 3 ani si 3 luni si
2.completarea stagiului de vechime cu 3 ani si 10 luni,

sunt nascuta la 2 ian 1957.”


Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 2 ianuarie 1957, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Astfel, pentru cei 15 ani, 6 luni si 20 zile lucrati in grupa II de munca, beneficiati de o reducere a varstei standard de pensionare de 3 ani, conform tabelului nr. 1 din Legea nr. 19/2000 si puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare de la implinirea varstei de 57 de ani (2 ianuarie 2014), cu conditia realizarii stagiului complet de cotizare.
In privinta sporului suplimentar pentru grupa I si II de munca potrivit legislatiei anterioare, mentionam aici art. 16 din Legea nr. 3/1977, care preciza: “Persoanele care au lucrat cel putin 5 ani in grupele I si II de munca au dreptul sa li ia in calculul vechimii in munca, pentru fiecare an lucrat in aceste grupe: un an si sase luni pentru grupa I sau un an si trei luni pentru grupa II. In aceste cazuri nu se reduce limita virstei de pensionare.”
Prin urmare, pentru cei 15 ani, 6 luni si 20 zile, lucrati in grupa II de munca, se acorda un spor de 3 luni/an, respectiv:

15 ani x 3 luni = 45 luni.
45 luni = 3 ani si 9 luni, spor pentru grupa II de munca
, care va completa stagiul dvs. de cotizare.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie - stagiu de cotizare

Intrebare:

“Buna ziua am o mare rugaminte daca ma puteti ajuta cu o informatie pemtru mama mea. Se numeste P.A. nascuta la data de 6 mai 1955 domiciliata in cluj-napoca avand 12 ani 4 luni si 18 zile lucrate dupa care a intrat in somaj timp de 9 luni.Ultimul somaj l-a luat in data de 28.10.1998.Mentionez ca din data de 15.07.2009 a inceput sa-si plateasca pentru vechime fiind la zi cu plata(este platit pana in decembrie 2010).Mentionez ca are 4 copii.M-ar interesa daca are dreptul la pensie?Sau la cati ani poate intra la pensie?Va multumesc anticipat si va urez o zi buna!”

Raspuns:

Din cele mentionate de dvs., rezulta ca mama dvs. este nascuta la data de 6 mai 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, stagiul complet de cotizare fiind de 30 de ani si stagiul minim de cotizare este de 15 ani.

Din analiza celor mentionate in intrebarea pe care ne-ati adresat-o, mama dvs. nu indeplineste la aceasta data nici conditia stagiului complet de cotizare si nici pe cea a stagiului minim de cotizare (are un stagiu de cotizare de aproximativ 14 ani si 6 luni).
Prin urmare, poate beneficia de pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei standard de pensionare de 60 de ani, incepand cu data de 6 mai 2015, cu conditia realizarii pana la acea data a stagiului minim de cotizare de 15 ani, prevazut de lege.
De asemenea, nu poate beneficia nici de reducerea prevăzuta de lege pentru cei 4 copii nascuti si crescuti pana la varsta de 10 ani si nici de pensie anticipata partiala, intrucat nu a realizat stagiul complet de cotizare prevazut de lege de 30 de ani.
Cu bine,
Specialist pensii.

24 august 2010

Consideratiile BNR despre fondurile de pensii private, in „Raportul asupra stabilitatii financiare”, editia 2010

Va prezentam in continuare principalele concluzii ale specialistilor Bancii Nationale a Romaniei referitoare la fondurile de pensii private din Romania. Informatiile de mai jos sunt preluate integral din „Raportul asupra stabilitatii financiare 2010”, publicat astazi de BNR:
http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=9203&idInfoClass=6711

„Fondurile de pensii administrate privat au continuat să îşi extindă portofoliul de active financiare şi nu s-au confruntat cu riscuri majore în zona investiţională. Încasările din contribuţii au înregistrat o reducere uşoară pe parcursul anului 2009 datorită restrângerii activităţii economice, dar au revenit pe creştere în semestrul I din anul 2010. Factorii favorizanţi ai acestei evoluţii pozitive au fost majorarea nivelului contribuţiilor de la 2 la sută la 2,5 la sută în luna martie 2010 şi stabilizarea relativă a economiei.

Contracţia activităţii economice din anul 2009 s-a resimţit asupra fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) prin scăderea uşoară a numărului de participanţi pentru care s-au încasat contribuţii şi prin diminuarea sumelor colectate. Unul din factorii care au influenţat volumul contribuţiilor colectate în anul 2009 şi în primele 2 luni ale anului 2010 a fost modificarea calendarului de creştere anuală a contribuţiilor şi menţinerea acestora la nivelul anului 2008 (2 la sută). Veniturile din contribuţii au crescut începând cu finalul trimestrului I din anul 2010, pe fondul majorării contribuţiilor la 2,5 la sută, dar şi a unei stabilizări relative a economiei. La sfârşitul semestrului I din anul 2010, activele totale nete administrate în Pilonul II erau în valoare de 3.379,4 milioane lei. Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) administrau la finalul semestrului I din anul 2010 active totale nete în valoare de 264,4 milioane lei, respectiv 7,3 la sută din total sector. Ponderea scăzută face ca influenţa fondurilor de pensii din Pilonul III asupra dezvoltării întregului sector să fie redusă, dar dinamica acestora poate fi un indicator robust al preferinţei populaţiei pentru plasamentele pe pieţele financiare şi al disponibilităţii de economisire pe termen mediu şi lung. Este însă necesar ca fondurile de pensii facultative (Pilonul III) să depăşească etapa dezvoltării din primii ani de funcţionare pentru a se contura tendinţele în acest sens.

Fondurile de pensii administrate privat au un rol important de amortizare a dezechilibrelor dintre cerere şi ofertă ce se pot manifesta pe pieţele financiare, dar în cazul României, volumul încă scăzut de active administrate raportat la PIB (0,5 la sută la sfârşitul anului 2009) reduce rolul benefic al fondurilor de pensii administrate privat în astfel de perioade.

Din structura portofoliului de investiţii deţinut de către fondurile de pensii se poate observa că titlurile cu venit fix au o pondere de peste 60 la sută în cadrul Pilonilor II şi III, titlurile de stat fiind predominante. Obligaţiunile municipale înregistrează o pondere de numai 0,95 la sută din total active în cadrul Pilonului II, respectiv 2,55 la sută pentru Pilonul III, în principal datorită numărului scăzut de emisiuni.

Fondurile de pensii administrate privat au efectuat plasamente pe pieţele externe (14,9 la sută din active) pentru a diversifica riscurile de credit şi de piaţă din portofoliu, dar şi datorită pieţei locale puţin lichide a titlurilor de datorie privată. De asemenea, fondurile de pensii administrate privat şi-au diversificat portofoliul de active prin efectuarea de plasamente în obligaţiuni corporative denominate în lei, emise de instituţii financiare nerezidente. Titlurile denominate în valută reprezentau o cotă redusă din totalul activelor fondurilor de pensii administrate privat la finalul semestrului I din anul 2010.

Randamentele obţinute de fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au fost real pozitive în perioada analizată. Rentabilitatea fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) s-a calculat pentru prima dată în trimestrul II al anului 2010, obţinându-se, de asemenea, randamente real pozitive. Fondurile de pensii facultative (pilonul III) investesc o pondere mai mare din active în acţiuni şi tind să obţină randamente mai volatile deoarece caracterul facultativ al respectivelor fonduri de pensii favorizează, în termeni relativi, un apetit mai mare pentru risc. Ambele categorii de fonduri de pensii sunt supravegheate şi nu pot asuma riscuri care exced cadrului de reglementare.”

23 august 2010

Lansare Club de dreptul muncii

Enciclopedia Juridica de Drept Social on line, www.costelgilca.ro, a lansat Clubul de dreptul muncii, axat pe schimburi informationale si formare profesionala in dreptul muncii sub forma unor cursuri/module.
Întregul sistem de cursuri este un concept nou, gândit pentru a fi mereu în pas cu modificările legislative, cu interesele de moment ale companiilor.
Astfel, fiecare companie va putea achiziţiona un număr de module pe care le consideră optime, însă va putea trimite salariaţi numai la acele module care sunt de maxim interes.
La un modul vor putea participa unul sau mai mulţi salariaţi ai Companiei, în funcţie de interesul pentru tema dată. De asemenea, în situaţia în care Compania consideră că un modul nu este de interes, are libertatea de a nu trimite nici unul dintre salariaţi, păstrându-şi intacte numărul de module avute anterior acestui modul neinteresant pentru Companie.

Printre lectori se numara:
- Costel Gilca, avocat in Baroul Bucuresti
- Marilena Balabuti, Sef al Biroului Legislatie Contencios din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti
- Stefan Ene, Sef Serviciu Stabiliri Prestatii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti
- Eduard Nicolau, Sef serviciu relatii internationale din cadrul Inspectiei muncii.

In ceea ce priveste costurile:
1 modul – 300 RON
12 module – 230 RON/modul*
24 module – 220 RON/modul**
36 module – 210 RON /modul***
48 module – 200 RON/modul****

*1 luna acces gratuit Enciclopedia juridica de drept social
**3 luni acces gratuit Enciclopedia juridica de drept social
***6 luni acces gratuit Enciclopedia juridica de drept social
****12 luni acces gratuit Enciclopedia juridica de drept social.

Programul cursurilor va fi urmatorul:

Septembrie
- Diminuarea clauzelor contractuale in contextul crizei 09.09.2010
- Transferul de interprindere 16.09.2010
- Proceduri de intocmire a dosarelor de pensii si de eliberare a adeverintelor 23.09.2010
- Concedierea colectiva 30.09.2010

Octombrie
- Informarea si consultarea salariatilor 07.10.2010
- Contributiile de asigurari sociale 14.10.2010
- Tehnologia informatiilor si viata privata a salariatilor 21.10.2010
- Clauze speciale in CIM 28.10.2010

Noiembrie
- Raspunderea disciplinara 04.11.2010
- Somajul Tehnic 11.11.2010
- Raspunderea patrimonial a salariatului 18.11.2010
- Negocierea colectiva 25.11.2010

Decembrie
- Decizia de concediere elemente practice 02.12.2010
- Informatii cu privire la stabilirea si plata drepturilor de pensie 09.12.2010
- Negocierea contractului colectiv de munca 16.12.2010
- Bonusuri acordate salariatilor 21.12.2010.
Mai multe informatii pe http://www.costelgilca.ro/club/

21 august 2010

Contract de asigurare - pensionar

Intrebare:

“Buna ziua D-le Stefan Ene
Numele meu este G., si as dori sa stiu daca pot incheia un contract cu casa de asigurari ptr contributia la pensie, avand doar 20 ani vechime si fiind pensioner de invaliditate gradul 2.
Deasemenea doresc sa stiu daca este vreo posibilitate ptr. contributia la pensie si pentru anii din urama, adica retroactive, de la data la care am fost pensionat ptr. invaliditate.
Va multumesc anticipat si va doresc sanatate si multa putere de munca in voluntariatul pe care il desfasurati deschizand mintile oamenilor cu mult mai bine decat cei mai multi angajati ai caselor de pensii.”
Raspuns:
Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata, se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, atat persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege (respectiv cei asigurari obligatoriu) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1), cum este cazul dvs.

Astfel, pentru a beneficia de vechime in munca, puteti incheia un contract de asigurare cu casa teritoriala de pensii in raza careia aveti domiciliul, iar actele necesare sunt:
-contractul de asigurare sociala (anexa 3 - 2 exemplare);
-copie buletin/carte de identitate, din care sa reiasa adresa de domiciliu din Romania;
-dosar de incopciat;
-carnet de munca, in original.
Incepand cu 1 martie 2009 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 31,3% (venitul asigurat pornind de la 1 leu RON pana la orice suma stabilita de dvs.) si se plateste la casieria casei de pensii sau cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Nu exista posibilitatea platii retroactive si implicit asigurarea retroactiva in sistemul public de pensii, in situatia in care nu sunteti asigurat obligatoriu. Precizam, de asemenea, ca perioada in care ati incasat pensie de invaliditate este considerata stagiu asimilat stagiului de cotizare si se ia in calcul la stabilirea drepturilor de pensie pentru limita de varsta, invaliditate si urmas.

Cu bine,
Specialist pensii.

APAPR respinge declaratiile presedintelui Consiliului Concurentei

APAPR respinge declaratiile presedintelui Consiliului Concurentei
cu privire la arhitectura si garantiile sistemului de pensii private
In legatura declaratiile domnului Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, referitoare la garantiile si arhitectura de ansamblu a sistemului de pensii private obligatorii (Pilonul II) din Romania, declaratii facute azi in cadrul unei conferinte de presa, APAPR face urmatoarele precizari:

In Romania functioneaza, incepand din 2008, un sistem de pensii private obligatorii (Pilonul II) implementat cu sprijinul si sub supravegherea Bancii Mondiale. Acelasi sistem recomandat si sustinut de Banca Mondiala este aplicat, cu unele diferente, in peste 30 de state ale lumii. Sistemul este de tip „contributii definite, cu garantii” si contine o multitudine de elemente de siguranta si garantii, care furnizeaza participantilor atat performanta, cat si siguranta banilor administrati. Detalii privind elementele de siguranta si garantiile sistemului pot fi consultate oricand la urmatorul link:
http://www.apapr.ro/siguranta.html .

Enumeram mai jos cateva dintre elementele de siguranta si garantiile sistemului de pensii private obligatorii din Romania:
1) Controlul, supravegherea si reglementarile CSSPP
2) Separarea activelor intre administrator si fondul de pensii private
3) Prin lege, fondul de pensii private nu poate da faliment
4) Proceduri stricte de supraveghere si administrare speciala
5) Existenta si implicarea bancilor depozitare in sistemul de pensii private
6) Existenta auditorilor financiari pentru fondurile de pensii si pentru administratori
7) Obligatiile de raportare si transparenta ale administratorilor si bancilor depozitare
8) Garantia contributiilor nete (garantia absoluta de capital)
9) Garantia ratei minime de rentabilitate (garantia relativa la piata)
10) Fondurile de pensii private nu au voie sa investeasca in active toxice sau periculoase
11) Calculele actuariale prudente
12) Provizioanele tehnice constituite de administratori
13) Fondul de Garantare din sistemul de pensii private
14) Fondurile de pensii private au inceput deja sa faca plati catre clienti
15) Cerinta de capital social minim pentru intrarea pe piata
16) Angajamentul pe termen lung al companiilor de administrare
17) Sistemul de pensii private a fost conceput de Banca Mondiala
18) Organismele financiare internationale sustin pensiile private

Consideram ca exprimarea parerilor personale ale domnului Bogdan Chiritoiu, despre aspecte care nu au nicio legatura cu subiectul investigatiilor in discutie, nu face decat sa de decredibilizeze institutia Consiliului Concurentei, din cauza lipsei evidente de informare si intelegere a mecanismelor sistemului de pensii private din Romania. Referintele domnului Chiritoiu la „garantarea beneficiilor” dupa perioada de contributie se refera la un cu totul alt sistem de pensii, anume cel intitulat „cu beneficii definite”, care nu este implementat in Romania si care este in declin si in tarile din vestul Europei. Asemenea declaratii care vin din partea unui oficial al statului roman aduc grave prejudicii sistemului de pensii private, prin decredibilizarea acestui sistem aflat inca la inceputuri, in plin proces de consolidare, inclusiv a institutiilor responsabile pentru administrarea , controlul si reglementarea lui. Sistemul de pensii private reprezinta singura speranta pentru viitoarele generatii de pensionari romani de a-si asigura venituri decente pentru pensie, alaturi de ceea ce sistemul de stat va putea oferi.

In legatura cu subiectul concluziilor formulate astazi de Consiliul Concurentei, in urma investigatiei din piata de pensii private, reafirmam faptul ca toate actiunile si operatiunile din piata de pensii private au fost efectuate exclusiv in conformitate cu legislatia aplicabila, cu respectarea indrumarilor CSSPP precum si avand in vedere cele mai bune interese ale celor 5 milioane de participanti la aceste fonduri de pensii.

14 august 2010

Informatii inscriere pensie - punctaj

Intrebare:
“Buna ziua,

Ma numesc M.S., nascut la 26.05.1951, cu o vechime de 37 ani, 8 luni, 24 zile; din care:
1. Sector stat - conditii normale, 20 ani, 9 luni, 8 zile
- grupa II, 3 ani, 10 luni, 24 zile
- stagiu asimilat, 1 an, 3 luni, 22 zile
2. Sector agricol - 11 ani, 9 luni, 10 zile
3. Spor de vechime + toxicitate, 1985-2000, 25%.

Va rog sa-mi spuneti cand pot iesi la pensie si cu ce punctaj?

Va multumesc, M.S.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut in data de 26 mai 1951, varsta standard de pensionare este de 65 de ani si stagiul complet de cotizare de 35 de ani. Prin urmare, puteti solicita pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 26 mai 2016, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.

Conform prevederilor legale in vigoare, puteti solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, cu conditia realizarii stagiului complet de cotizare de 35 de ani.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Prin urmare, intrucat din cele specificate de dvs. ati realizat stagiul de cotizare mentionat mai sus, va puteti inscrie la pensie anticipata partiala de la implinirea varstei de 60 de ani, respectiv de la data de 26 mai 2011.
De asemenea, precizam ca, in privinta calculului drepturilor de pensie, acesta este de competenta exclusiva a caselor teritoriale de pensii, dupa depunerea dosarului de pensie, cu toate actele doveditoare (carnet de munca, adeverinte privind sporurile la salariu, adeverinte privind grupa de munca).

Prin urmare, suntem in imposibilitatea sa va oferim raspuns la aceasta solicitare, noi oferim raspunsuri doar cu privire la legislatia in vigoare si felul in care ea se aplica.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie anticipata - conditii speciale si grupa I de munca

Intrebare:

“Buna ziua, doresc sa-mi calculati la ce varsta pot sa ma pensionez in urmatorul caz; nascut 04.11. 1955; absolvent inv. sup. zi, 5 ani, stagiu militar 9 luni; angajat la 1.10 1981; pina in anul 2001, stagiu la grupa 1 de 11 ani, iar dupa 2001 stagiu de 5 ani si 10 luni grupa speciala; in prezent lucrez in conditii normale; Pensionarea anticipat partial la ce virsta pot s-o obtin? Cu multumiri si stima”


Raspuns:

Pentru o perioada de 11 ani lucrata in grupa I de munca, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 6 ani, dar, intrucat prevederile art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000, care prevede reducerea varstelor de pensionare pentru grupa I de munca, sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.

Prin urmare, va puteti pensiona conform art. 46 din Legea nr. 19/2000, respectiv “asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în condiţii deosebite, cât şi în condiţii speciale de muncă beneficiază, cumulativ, de reducerea vârstelor standard de pensionare,corespunzătoare fiecărei situaţii, fără ca această reducere să depăşească 12 ani.”


Astfel, conform anexei nr. 4 beneficiati de o reducere a varstei standard de pensionare cu total 4 ani, respectiv: 2 ani (pentru cei 5 ani si 10 luni de conditii speciale realizati dupa 2001) si 2 ani (pentru cei 11 ani de grupa superioara de munca conform legislatiei anterioare).

Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca data inscrierii la pensie pentru limita de varsta va fi 4 noiembrie 2016, cand veti implini varsta de 61 de ani.

Potrivit prevederilor legale, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare pot solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare (respectiv din data de 4 noiembrie 2015, in cazul dvs.).

Prin urmare puteti solicita pensie anticipata partiala, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data, la implinirea varstei de 60 de ani, cu conditia realizarii stagiului complet de cotizare de 35 de ani.

Cu bine,
Specialist pensii.

7 august 2010

Pensie limita de varsta - grupa I de munca, majorare punctaj grupe de munca

Intrebare:

“Buna seara,

Va transmit datele sotului meu, cu rugamintea de a ma ajuta si a ma lamuri cu privire la felul in care ii va fi calculata pensia.
Gen:masculin
Data nasterii:02.07.1950
Stagiul de cotizare: anul angajarii 01.09.1975 si in prezent
Alte date:
-armata 23.09.1977-27.03.1978;
-cursuri de zi facultate 1969-1975 ;
-grupa I de munca cf. art.3,pct.25,anexa 1,Ord.50/90(01.09.1975- 23.09.1977 si 27.03.1978-01.09.1986)
Intrebare:
Daca este obligat sa se pensioneze anul acesta in septembrie( in prezent este bugetar si se fac disponibilizari) , va rog sa-mi spuneti daca beneficiaza de suplimentarea punctajului anual de 50% ,chiar daca vechimea fara stagii asimilate ,armata , este pana in 35ani ?.
Va fi penalizat pentru ca nu are vechime completa de 35 ani??
Va multumesc.”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normativ.

Astfel, din analiza datelor transmise de dvs., sotul dvs. a desfasurat activitate in grupa I de munca o perioada de 10 ani, 5 luni si 26 zile, iar pentru aceasta perioada, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 6 ani, prin urmare, poate solicita pensie pentru limita de varsta conform articolului mai susmentionat de la implinirea varstei de 57 de ani si 11 luni.
Avand in vedere cele mai susmentionate, la aceasta data are dreptul deschis la pensie de limita de varsta, fara penalizare, cu conditia realizarii unui stagiu de cotizare 32 de ani si 10 luni, inclusiv sporul pentru grupa I de munca si perioadele asimilate (armata si facultate, in cazul sotului dvs.).
Va precizam, de asemenea, ca art. 167 indice 1 este valabil pana la data de 1 aprilie 2011.
De asemenea, in momentul inscrierii la pensie, i se va aplica si art.78 indice 2 în forma modificata de OUG nr.209/2008, respectiv acordarea pentru asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, a unei majorari a punctajelor anuale prin acordarea a 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă si 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.
Cu bine,
Specialist pensii.

Stagiul complet de cotizare nevazatori - calcul punctaj mediu anual

Intrebare:

“Bun gasit
Ma numesc D.A. din Iasi persoana cu handicap vizual incadrata in gradul GRAV. Am iesit la pensie in luna martei anul 2001 conform legii nr. 3 din anul 1977. }n 2005 au fost recalculate pensile conform legii 19 pe anul 2000.
Desi am depus o cerere la Casa Judeteana de pensii Iasi pentru a mi se recalcula pensia conform legii 19/2000 art. 47, alin. 2 nu am fost multumit de raspunsul dat. Consider ca nu sa recalculat correct pensia mea de limita de varsta. Vin la dumneavoastra cu rugamintea de a ma sprijini in rezolvarea acestei probleme.
Multumesc anticipat.

A.D. Iasi”

Raspuns:

In anul 2004, a început operaţiunea de evaluare şi ulterior de recalculare a tuturor categoriilor de pensii, stabilite conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru a se asigura egalitatea modalitatii de calcul pentru toti pensionarii din sistemul public de pensii, actele normative care au reglementat acest lucru fiind H.G. nr. 1550/2004 si O.U.G. nr. 4/2005.


Conform art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de evaluare a pensiilor, aprobate prin H.G. nr. 1550/2004, „pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.”

Prin urmare, atat la stabilirea pensiei initiale, cat si la recalcularea acesteia in anul 2005, stagiul de cotizare folosit la calculul drepturilor de pensie trebuia sa fie cel potrivit actului normativ conform caruia v-ati inscris initial la pensie, in anul 2001, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000.

Legea in vigoare la acel moment era H.G. nr. 610/1990 privind unele drepturi acordate nevazatorilor, care la art. 2 prevede ca „la stabilirea pensiei integrale pentru munca depusa si limita de virsta a nevazatorilor pe baza unei vechimi in munca de 15 ani barbatii si 10 ani femeile, pentru timpul cit depaseste aceste vechimi se acorda un spor la pensie, calculat la salariul tarifar folosit ca baza de calcul a pensiei, de 1% pentru fiecare an in plus pentru primii 5 ani si de 0,5% pentru urmatorii ani.”

Tinand cont de cele de mai sus, nu puteti beneficia de art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, care este valabil doar in cazul persoanelor nou inscrise la pensie dupa data de 1 aprilie 2001, data intrarii in vigoare a actului normativ mai susmentionat, iar stagiul complet de cotizare folosit la stabilirea punctajului mediu anual si implicit a pensiei este cel dat de HG 610/1990, legea in vigoare la data stabilirii initiale a pensiei, respectiv 15 ani pentru barbati.

Avand in vedere cele mentionate, casa teritoriala de pensii a calculat corect si legal drepturile dvs. de pensie.
Cu bine,
Specialist pensii.

Nerevizuire medicala periodica

Intrebare:

“Buna seara,
Sunt pensionara de invaliditate din anul 2008 ,am 56 ani si nu am realizat la data pensionarii, stagiul complet de cotizare de 29 ani si 10 luni cu o diferenta de 1 zi !

1. Intrebarea este daca Comisia de Expertiza ma va declara nerevizuibila la data reviziei(sfarsitul acestei luni), in conditiile in care voi prezenta Adeverita cu stagiul de cotizare actual realizat de 31 ani si 7 luni ,eliberata de Casa Judetena de Pensii,bineinteles ,si toate actele medicale aferente?
Mentionez ca am solicitat acesta Adeverinta in urma discutiei purtate cu Dvs.in data de 29-30 ianuarie a.c si citind ulterior toate postarile realizate de Dvs pe blog cu deosebit profesionalism ,privind acest subiect.

2.In situatia in care Comisia nu va lua in considerare acest act(cum s-a intamplat altui pensionar de invaliditate),va rog sa ma indrumati cum sa procedez in continuare pentru a avea castig de cauza?

Cu multumiri!”

Raspuns:

1. Conform art. 62 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, “nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.”

Prin urmare, avand in vedere ca ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 29 de ani si 10 luni, aveti dreptul sa nu mai fiti supusa revizuirii medicale periodice la data intocmirii prezentului raspuns, fiind in perioada de 5 ani inaintea varstei standard de pensionare de 59 de ani si 11 luni. Va puteti adresa astfel Comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca pentru a solicita aplicarea art. 62 alin. 7 lit. c), Comisia fiind obligata sa respecte dispozitiile legale mai susmentionate.

2. In cazul in care Comisia de expertiza nu va lua in calcul acest act, ceea ce ni se pare o ilegalitate, va puteti adresa Comisiei judetene de expertiza medicala, care coordoneaza medicii experti ai asigurarilor sociale de pe intreg teritoriul unui judet.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie anticipata partiala - dispozitii suspendate

Intrebare:

“Buna ziua, ma numesc G.D., sunt nascuta in 1954, nov. 20. Lucrez din septembrie 1973, ca functionar economic, deci nu am grupa. Acum lucrez in administratia publica locala , de unde voi fi restructurata desi pana la varsta standard de pensionare mai am 4 ani.Am 37 de ani de munca in septembrie a.c. si am studii superioara, ingineria de mediu de la U.S.A.M.V.B. Timisoara.
As vrea sa stiu in ce conditii as putea solicita iesirea la pensie, dat fiind faptul ca nu primesc salarii compensatorii decat eventual ajutorul de somaj. Guvernul din cate stiu nu a venit cu nici o reglementare in situatia celor restructurati din administratia publica ( pe criterii politice), care mai au cativa ani pana la pensie.
In asteptarea unui raspuns,
Va multumesc, D.G.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 20 noiembrie 1954, varsta standard de pensionare este de 59 de ani si 11 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 29 de ani si 10 luni. Prin urmare, puteti solicita pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 20 octombrie 2014, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.

Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, se poate solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, cu conditia realizarii stagiului complet de cotizare de 29 de ani si 10 luni.
Prin urmare, in acest moment aveti dreptul deschis la pensie anticipata partiala cu urmatoarele precizari:

Conform Legii nr. 118/2010, in perioada 3 iulie 2010 - 31 decembrie 2010, dispozitiile din Legea nr. 19/2000 privind pensia anticipata si pensia anticipata partiala se suspenda, ceea ce inseamna ca, incepand cu data de 3 iulie (respectiv 5 iulie, prima zi lucratoare), casele teritoriale de pensii nu vor mai primi dosare privind aceste categorii de pensii.

Prin urmare, nu puteti solicita pensie anticipata sau anticipata partiala, cat timp aceste dispozitii sunt suspendate.
Cu bine,
Specialist pensii.

Cumul pensie de urmas cu salariul

Intrebare:

“Ma numesc A.T. si am 20 ani.Beneficiez de pensie de urmas dupa tatal meu in valore de 620 ron.Va rog din suflet sa imi spuneti care este salariul maxim pe care il pot lua in momentul unei angajari,si daca ma pot angaja cu carte de munca si pot beneficia in continuare de pensie. Va multumesc si astept raspuns daca puteti pe acest email.”

Raspuns:

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)”.
Prin urmare, in cazul in care unul dintre urmasi este angajat cu contract individual de munca, pentru a primi in continuare pensia trebuie sa se incadreze in maxim ¼ din salariul mediu brut pe economie, salariu stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat la 1836 lei pentru anul 2010.
Astfel, in cazul in care venitul brut, asa cum reiese din declaratiile nominale depuse de angajator la casa de pensii, va fi mai mare de 459 lei RON, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu luna urmatoare datei angajarii, pentru aceasta trebuind sa inaintati casei teritoriale de pensii o cerere de suspendare si o adeverinta de la noul angajator, din care sa reiasa data incheierii contractului de munca si venitul asigurat.
Cu bine,
Specialist pensii.