Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

29 noiembrie 2009

Instructiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 329/2009-cumul pensie cu salariul

INSTRUCŢIUNI din 20 noiembrie 2009
pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009
 
ART. 1
Cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional reglementează modalităţile de exercitare a cumulului pensiilor stabilite în sistemul public, în alte sisteme neintegrate sistemului public, precum şi al pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale cu veniturile salariale sau, după caz, cu cele asimilate acestora.

ART. 2
(1) Pensionarii care fac obiectul reglementărilor cuprinse în cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt cei care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), pentru care se reglementează modalitatea exercitării cumulului pensiei cu salariul, sunt cele care îşi desfăşoară activitatea la:
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;
b) regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ-teritorială.


ART. 3
(1) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie aparţinând sistemului public de pensii se înţelege:
a) beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă;
b) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;
c) beneficiarii pensiei de urmaş care pot realiza venituri din activităţi profesionale, potrivit legii.
(2) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie aparţinând sistemelor neintegrate sistemului public de pensii se înţelege:
A. pensionarii proveniţi din cadre militare şi funcţionari publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale:
a) beneficiarii pensiei de serviciu pentru limită de vârstă;
b) beneficiarii pensiei de serviciu anticipată;
c) beneficiarii pensiei de serviciu anticipată parţială;
d) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;
e) beneficiarii pensiei de urmaş, potrivit legii;
B. beneficiarii pensiei din sistemul de asigurări sociale al avocaţilor:
a) beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă;
b) beneficiarii pensiei de retragere definitivă din profesie;
c) beneficiarii pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie;
d) beneficiarii pensiei de urmaş;
C. beneficiarii categoriilor de pensii prevăzute la alin. (1), din sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, şi anume: Biserica Romano-Catolică, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România, Biserica Reformată din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, Uniunea Penticostală - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica Evanghelică C.A. din România şi Biserica Evanghelică Luterană din România.
(3) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale se înţelege persoanele beneficiare ale categoriilor de pensii prevăzute la alin. (1).
(4) În situaţia categoriilor de pensii, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), acestea sunt şi rămân supuse în continuare reglementărilor prevăzute în legile-cadru în temeiul cărora au fost stabilite.


ART. 4
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi (3) pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate în cadrul unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat la care se raportează cuantumul pensiei nete, denumit în continuare salariu mediu brut, este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(3) Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei.


ART. 5
(1) Prin pensie netă se înţelege cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii, conform legii, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit.
(2) La determinarea pensiei nete nu se au în vedere indemnizaţiile cu caracter necontributiv acordate în baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizaţia de însoţitor plătită pensionarilor pentru limită de vârstă care, conform legii, provin din pensionari încadraţi în gradul I de invaliditate, indemnizaţiile acordate nevăzătorilor şi persoanelor cu handicap şi nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.


ART. 6
(1) Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât şi din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului stabilit la art. 4 se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.
(2) Pensionarii prevăzuţi la alin. (1) pot cumula pensiile cu veniturile salariale realizate dacă cuantumul pensiilor nete cumulate este mai mic sau egal cu nivelul salariului mediu brut.
(3) În situaţia în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate numai cu una dintre pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.


ART. 7
Pentru pensionarii care la data intrării în vigoare a dispoziţiilor cap. IV din Legea nr. 329/2009 se află în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, termenul de 15 zile, înăuntrul căruia au obligaţia de a-şi exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie ori, după caz, de a-şi exprima în scris opţiunea cu privire la menţinerea în plată a uneia dintre pensiile al cărei cuantum permite cumulul, se împlineşte în ziua de 9 decembrie 2009 inclusiv.


ART. 8
(1) În vederea aplicării prevederilor art. 7, pensionarii au obligaţia de a depune la angajator următoarele documente:
a) declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni) din care să rezulte câte pensii încasează şi de la care sistem de pensii;
b) cuponul/talonul de pensie corespunzător lunii în care se exprimă opţiunea sau, după caz, adeverinţă eliberată de casa/casele de pensii în evidenţa căreia/cărora se află pensionarul, din care să rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna în care, conform legii, acesta este obligat să îşi exprime opţiunea. Adeverinţa se solicită casei/caselor de pensii în situaţia în care pensionarul nu este în posesia cuponului/ talonului de pensie;
c) declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni) din care să rezulte că pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei sau pentru încetarea activităţii, în două exemplare.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se depune la angajator numai de către pensionarii cărora, potrivit legii, le este interzis cumulul pensiei cu salariul.

ART. 9
(1) În situaţia în care pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei/pensiilor, angajatorul este obligat ca, până pe data de 4 a lunii următoare celei în care a fost exprimată opţiunea, să depună la casa/casele de pensii care efectuează plata o adresă din care să rezulte situaţia pensionarului (anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni), însoţită de un exemplar al declaraţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c).
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) stau la baza efectuării de către casa de pensii a suspendării plăţii pensiei/pensiilor.
(3) În lipsa declaraţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) operaţiunea de suspendare nu poate fi efectuată de către casa/casele de pensii.
(4) Plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea de către pensionar.
(5) Decizia privind suspendarea plăţii pensiei, emisă de către casa de pensii, se comunică pensionarului şi angajatorului în termen de 5 zile de la data emiterii.
(6) În situaţia în care pensionarul nu depune, până la data prevăzută la art. 7, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c), angajatorul va constata existenţa cauzei prevăzute la art. 20 din Legea nr. 329/2009 şi va declanşa procedura încetării raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.


ART. 10
(1) Pensionarii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii, şi a căror pensie se majorează peste nivelul salariului mediu brut sunt obligaţi să depună la angajator declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c), până la data de 15 a lunii următoare majorării cuantumului pensiei.
(2) În cazul nedepunerii declaraţiei în termen, prevederile art. 9 alin. (6) se aplică corespunzător.

ART. 11
(1) Pensia care a fost suspendată ca efect al aplicării dispoziţiilor prevăzute în cap. IV din Legea nr. 329/2009 poate fi reluată în plată la cererea pensionarului, începând cu luna următoare celei în care nu se mai realizează cumulul, în următoarele situaţii:
a) dacă salariul mediu brut depăşeşte nivelul pensiei suspendate;
b) la încetarea calităţii de salariat.
(2) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt obligate să aducă la cunoştinţa angajatorului faptul că a fost reluată plata pensiei, prezentând în acest sens comunicarea casei de pensii care a procedat la această operaţiune.


ART. 12
(1) Persoanele care după data intrării în vigoare a cap. IV din Legea nr. 329/2009 vor fi în situaţia de a cumula pensia cu salariul sunt supuse aceloraşi reglementări ca şi persoanele care la această dată sunt în situaţie de cumul.
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), termenul de depunere a opţiunii la angajator se stabileşte după cum urmează:
a) la data angajării, în cazul persoanei care are calitatea de pensionar;
b) 15 zile de la data încasării primei pensii, în cazul persoanei care are calitatea de salariat.


ART. 13
Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie, în condiţiile legii, se recuperează de la pensionari, prin decizia casei de pensii, cu respectarea termenului general de prescripţie.


ART. 14
Angajatorul, respectiv inspectoratul teritorial de muncă au obligaţia de a informa, în termen de 15 zile de la constatare, casa de pensii competentă cu privire la cazurile de cumul al pensiei cu salariul cu încălcarea legii, în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu titlu de pensie.

ART. 15
Lista instituţiilor care gestionează şi administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public, precum şi lista cuprinzând exemple referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 329/2009 sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la prezentele instrucţiuni.
ANEXA 5
-------
la instrucţiuni
---------------
EXEMPLE
referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional


A. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul cultului romano-catolic, în cuantum net de 1.900 lei, şi, în acelaşi timp, al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul pensiilor militare, în cuantum net de 2.500 lei.
În acest exemplu, atât cuantumul net, însumat, al celor două pensii, cât şi cuantumul net, individual, al fiecărei pensii depăşeşte salariul mediu brut (1.693 lei). Prin urmare, în această situaţie, pensionarul nu poate cumula niciuna dintre pensii cu veniturile salariale realizate.

B. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul militar, în cuantum net de 2.500 lei, şi, în acelaşi timp, beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, în cuantum net de 1.100 lei.
În acest exemplu, prin însumarea celor două cuantumuri ale pensiilor rezultă că pensionarul intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 şi, ca atare, poate cumula pensia din sistemul public, aflată sub salariul mediu brut, cu veniturile salariale.


C. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul militar, în cuantum net de 1.500 lei, şi, în acelaşi timp, beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, în cuantum net de 1.100 lei.
În acest exemplu, prin însumarea celor două cuantumuri ale pensiilor rezultă că pensionarul intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 şi, ca atare, poate cumula, la alegere, una dintre pensii cu veniturile salariale.

Informatii inscriere la pensie-grupa a II-a de munca

Intrebare:

“Va rog sa ma lamuriti in aceasta problema:
Sunt barbat,nascut in data de 23.11.1952,si am o vechime in munca calculata la data de 23.11.2009 de 38 de ani + stagiul militar 1an si 4 luni.Am grupa a II-a de munca de 27 de ani.Va rog sa-mi spuneti la ce data pot beneficia de pensie de varsta?”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 23 noiembrie 1952, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, daca ati realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 27 de ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 6 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 59 de ani, de la data de 23 noiembrie 2011.
Cu bine,
Specialist pensii.

Pensie anticipata partiala-procent de diminuare

Intrebare:

“Buna ziua,pe 22 Octombrie 2009 am imlinit varsta de 60 de ani si la sfarsitul lunii Decembrie2009 fac 42 de ani de munca
Doresc sa ies anticipat la pensie si vreau sa stiu cu cate procente voi fi penalizat?Multumesc si astept un raspuns.”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sunteti nascut la data de 22 octombrie 1949, varsta standard de pensionare fiind 64 de ani si 11 luni si stagiul complet de cotizare de 34 de ani si 10 luni.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Prin urmare, la aceasta data, aveti dreptul deschis la pensie anticipata partiala, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv sunteti in perioada de 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare (incepand din luna septembrie 2009).
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut de lege Procentul de diminuare pentrufiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an 0,50
Peste 1 an 0,45
Peste 2 ani 0,40
Peste 3 ani 0,35
Peste 4 ani 0,30
Peste 5 ani 0,25
Peste 6 ani 0,20
Peste 7 ani 0,15
Peste 8 ani 0,10
Între 9 şi 10 ani 0,05

Daca stagiul mentionat de dvs.-42 de ani este corect si nu cuprinde perioade asimilate, atunci diminuarea ar fi in jur de 8,55 %, calculati astfel:
-stagiul de cotizare 42 de ani -diminuare cu 0,15% pe luna de anticipare
-inscriere la pensie anticipata partiala in luna decembrie 2009- 57 luni pana la varsta standard de pensionare de 64 de ani si 11 luni
0,15 % x 57 de luni = 8,55 %.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere la pensie-grupa a II-a de munca

Intrebare:

“Buna ziua.Manumesc Ioan B.,sunt nascut la data de 12.02.1954,iar din noiembrie 1972 lucrez in gupa a doua de munca (conditii deosebite)Cand pot iesi la pensie pentru limita de varsta? Va multumesc.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 12 februarie 1954, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, daca ati realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) in perioada noiembrie 1972-noiembrie 2009 (35 ani), conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 8 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 57 de ani, respectiv de la data de 12 februarie 2011.

Cu bine,
Specialist pensii.

Cumul pensie de urmas cu salariul

Intrebare:

“Ma numesc P.Mihai, am 20 de ani si sunt student in anul II la inginerie mecanica(sisteme si echipamente termice). Tatal meu a decedat in 2007 si eu beneficiez de pensie de urmas in valoare de 410 Ron . De la 1 oct. m-am angajat la o firma particulara cu un salariu brut de 560 Ron pentru 4 ore pe zi,cu carte de munca.
Va rog sa-mi spuneti daca, conform legii 329 din 5 noiembrie 2009 , publicata in M.O. nr. 761 din 9 noiembrie 2009, referitoare la cumul pensie cu salariu (cap IV), am dreptul sa beneficiez si de pensie de urmas si de salariu.
In caz contrar, trebuie sa fac cerere pentru suspendarea pensiei de urmas?
Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare raspunsul d-stra”

Raspuns:

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)”.
Prin urmare, in cazul in care unul dintre urmasi este angajat cu contract individual de munca, pentru a primi in continuare pensia trebuie sa se incadreze in maxim ¼ din salariul mediu brut pe economie, salariu stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat la 1693 lei pentru anul 2009 (1550 lei in anul 2008).
Astfel, in cazul in care venitul brut, asa cum reiese din declaratiile nominale depuse de angajator la casa de pensii, va fi mai mare de 423 lei RON, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu luna urmatoare datei angajarii, pentru aceasta trebuind sa inaintati casei teritoriale de pensii o cerere de suspendare si o adeverinta de la noul angajator, din care sa reiasa data incheierii contractului de munca si venitul asigurat.
In cazul dvs., acest lucru este necesar intrucat depasiti nivelul prevazut de lege.
Dupa incetarea contractului, se vor respecta prevederile art. 93 din acelasi act normative, “Art. 93. - (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.
(2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.”
Mentionam ca prevederile de sus se aplica in continuare pensionarilor de urmas, in vreme ce Legea nr. 329/2009 se aplica pensionarilor pentru limita de varsta/pensii de serviciu ce au o pensie mai mare de 1693 lei si cumuleaza in acelasi timp pensia cu o functie dintr-o institutie de stat.
Cu bine,
Specialist pensii.

Aplicare OUG 100/2008 si OUG 209/2008

Intrebare:

“Buna ziua,
Ma numesc B.D.A.
Pe 19 mai 2005 am iesit la pensie conform legii 19/2000, am mai lucrat pana in august 2005 cand a iesit decizia de pensie.
Am lucrat 18 ani si 11 luni si 6 zile in grupa 1 conform legii 3/1977.
Conform legii 19/2000 am acumulat un stagiu complet de cotizare de 25 ani si 7 luni.
Totalul stagiului de cotizare a fost 42 ani , 5 luni si 12 zile.
(Alte completari : Conditii normale 9 ani si 9 luni, Facultatea 4 ani si 9 luni Stagiu aferent in grupa 1 si 2 - 9 ani).
Am inteles ca din luna octombrie anul curent ar trebui sa primesc pensia majorata. Va rog sa imi spuneti care ar fi punctajul, cu cat ar trebui sa se majoreze pensia, daca ar trebui sa o primesc de luna aceasta, ( sau intra in vigoare de la 1 ian 2010?) si cum se va primi majorarea, retroactiv?
Va multumesc din suflet”

Raspuns:

Din analiza celor prezentate de dvs., fiind inscrisa la pensie dupa data de 1 aprilie 2001 si, prin urmare, trebuia sa vi se aplice prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 100/2008 pentru grupa I si a II-a de munca in cea de-a patra etapa, respectiv 01.10.2009.

Beneficiarii acestui act normativ sunt persoanele care, pana la data de 01.04.2001, au lucrat cel putin 5 ani in fostele grupe I si/sau a II-a de munca si care s-au pensionat atat in baza legislatiei anterioare, cat si in baza prevederilor Legii nr.19/2000.
Acest act normativ a completat Legea nr.19/2000 in sensul ca, pentru sporul acordat pentru vechimea realizata in grupa I sau a II-a de munca, se acorda un punctaj anual de:
-0,50 pentru fiecare an de spor obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii in grupa I de munca,
-0,25 pentru fiecare an de spor in cazul grupei a II-a de munca.
Totodata, pentru fiecare luna care depaseste un an de spor, se acorda un punctaj:
-de 0,04166 in cazul grupei I de munca;
-de 0,02083 in cazul grupei a II-a de munca.

Astfel, in cazul dvs., calculul trebuie facut dupa cum urmeaza:
-pentru vechimea de 18 ani, 11 luni si 6 zile in grupa I de munca, ati beneficiat de un spor de 9 ani, respectiv 6 luni/an x 18 de ani = 108 de luni, transformati in ani rezulta 9 ani.
-9 ani x 0,5 puncte = 4,5 puncte total acordate pentru grupa I de munca, potrivit OUG 100/2008.
-4,5 / 25,58 de ani (respectiv 25 ani si 7 luni, stagiul complet de cotizare mentionat de dvs. conform Legii nr. 19/2000, modificata si completata) = 0,17952 punctaj suplimentar acordat conform OUG 100/2008, care se adauga la punctajul aflat in plata la data de 30.09.2009.

Daca nu ati beneficiat de aceasta crestere, va rugam sa va adresati casei teritoriale de pensii in raza careia domiciliati pentru intrarea in legalitate. Majorarea se acorda incepand cu data de 1 octombrie 2009 si veti primi drepturile de la aceasta data.

Conform art. 165 indice 1 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, “(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:
a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.
(3) De creşterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 78^2 alin. (2).”

De asemenea, conform dispozitiilor art. II din O.U.G. nr. 209/2008, prevederile art. 165 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin acordarea diferenţei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cel acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Prin urmare, pana la aparitia unui act normativ care sa abroge sau sa prelungeasca acest termen, precizam ca ramane in vigoare data de 1 ianuarie 2010 de la care veti beneficia de prevederile art. 165 indice 1 mai susmentionat.


Cu bine,
Specialist pensii.

Nerevizuire medicala

Intrebare:

“As dori sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu revizuirea pt.pensie medicala?data nasterii 05-08-1951,pensionare invaliditate gr.II,din 11-04-2006,stagiu de cotizare realizat 25 ani 2 luni 12 zile.Intrebarea este cand pot sa fac ultima revizuire medicala.Mentionez ca sunt de sex masculin si am muncit in conditii normale de lucru???si daca se poate cand pot iesi la pensie cu derogare?? ”

Raspuns:

Analizand cele precizate in mesajul trimis, aveti urmatorul stagiu de cotizare:
-25 ani, 2 luni si 12 zile, in conditii normale de munca;
-3 ani si 7 luni-stagiu asimilat, respectiv perioada cat ati beneficiat de pensie de invaliditate.
Total 28 de ani, 9 luni si 12 zile.
Conform art. 62 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, “nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.”

Prin urmare, avand in vedere ca nu ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 35 de ani, nu puteti beneficia de prevederile art. 62 alin. 7 lit.c, incepand cu varsta de 60 de ani, cu 5 ani inaintea varstei standard de pensionare de 65 de ani.
Astfel, veti fi revizuit medical pana la implinirea varstei standard de pensionare de 65 de ani, data la care veti iesi la pensie pentru limita de varsta, neavand indeplinite conditiile pentru inscrierea la pensie anticipate sau anticipata partiala.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii pensie anticipata partiala-diminuare, recalculare, cumul

Intrebari:
“Bună seara,
Sunt născută la data de 11 iulie 1952 şi conf.Legii 19/2000 pot ieşi la pensie pt.limită de vârstă în sept.2011.Stagiul complet de cotizare este de 28 ani şi 4 luni,pe care l-am împlinit în febr.2001(lucrez din 16 oct.1972).În sept.2006 am făcut cerere de ieşire la pensie anticipată parţială în urma căreia am primit „decizia privind acordarea pensiei anticipată parţială” ,drepturile fiindu-mi stabilite cu data de 01 oct.2006.Dar eu nu am ieşit la pensie,lucrez şi în prezent,însă doresc să ies la pensie şi am înţeles că decizia de pensie anticipată parţială poate fi pusă în aplicare în orice moment prin prezentarea deciziei de desfacere a contractului de muncă.Legat de acest aspect am mai multe întrebări:
1.Pentru a intra în posesia deciziei de desfacere a contractului de muncă trebuie să solicit demisia cu 30 zile calendaristice înainte (fiind personal de conducere)?Sau cum ar trebui să procedez altfel?
2.Cuantumul pensiei antipată parţială să presupunem la data de 01 dec.2009 = punctul de pensie stabilit în decizie la data de 30 sept.2006 X valoarea punctului de pensie stabilit prin lege la 01 oct.2009, diminuat cu penalizarea calculată pt.60 de luni de anticipare de 15% pe lună.Dar eu am mai lucrat din sept.2006- 3 ani şi 2 luni şi nu se recalculeată punctul de pensie?Dar penalizarea stabilită pt.60 de luni de anticipare nu se recalculează pt.22 de luni de anticipare fiind de 2,2% pe lună? Consider incorect şi nedrept să nu să se efectueze aceste 2 recalculări şi să fiu „penalizată” pt.faptul că am solicitat acum 3 ani şi 2 luni ieşirea la pensie,faţă de o altă persoană care solicită ieşirea la pensie anticipată parţială în luna nov.2009.După ce că pensia este f.mică să mai pierd încă 200 lei pe lună este f.mult.
3.În febr..2011,deci înainte cu 7 luni de împlinirea vârstei standard de pensionare la limită de vârstă (sept.2011) voi avea 38 ani şi 4 luni stagiu de cotizare,cu 10 ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea 19/2000.Conf.legii pot solicita ieşirea la pensie anticipată.Cum trebuie să procedez? Fac cerere la Casa Jud. de Pensii şi mi se va întocmi o altă decizie privind acordarea pensiei anticipate?Cuantumul pensiei anticipate trebuie să fie egal cu pensia la limită de vârstă?
4.În acest an am fost 2,5 luni în concediu medical.Stagiul complet de cotizare este influienţat de perioada de concediu medical? Dar valoarea punctului de pensie va fi mai mic?
5.Pensia anticipată (fără „parţial”) poate fi cumulată cu alte venituri din salarii dacă pensia este mai mică decât salariul mediu brut avut în vedere la fundamentarea bugetului de asigurări sociale din anul respectiv?
Îmi cer scuze pt.atâtea întrebări .
Dorindu-vă succes în activitatea dvs., vă mulţumesc anticipat.”

Raspunsuri:

1. In mod normal, procedura descrisa de dvs. este corecta, dar nu trebuie sa uitam si alte modalitati conferite de Codul muncii pentru incetarea raporturilor de munca:

-demisia poate fi acceptata de angajator, in acest sens nu mai este necesara trecerea perioadei de preaviz de 30 de zile.
-Codul muncii prevede si forme de incetare a raporturilor de munca, de exemplu incetarea contractului prin acordul partilor (cerere la angajator, intelegere prin buna invoiala).
Dupa incetarea contractului, angajatorul sau dvs. personal trebuie sa depuneti aceasta dovada la casa teritoriala de pensii, pentru ca drepturile dvs. de pensie anticipata partiala sa fie puse in plata.

2. Dupa primirea deciziei de incetare a raporturilor dvs. de munca, casa de pensii va proceda la punerea in aplicare a deciziei emise initial, in cazul dvs. in 2006, legea neprevazand recalcularea drepturilor de pensie, a punctajului sau a stagiului de cotizare in cazul pensiilor anticipate, pe motivele enuntate de dvs.

Aceasta recalculare se va realiza doar la implinirea varstei standard de pensionare, conform art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata, care prevede:

“La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limită de vârstă făcându-se la cerere."

Prin urmare, eliminarea diminuarii si luarea in calcul a perioadei lucrate in perioada de anticipare se realizeaza doar la trecerea din categoria pensionarilor anticipate partiali in categoria pensionarilor pentru limita de varsta.

3. Raspunsul este similar cu cel de la pct. 2. Nu exista nicio o prevedere legala care sa permita trecerea din pensie anticipata partiala in pensie anticipata.
Ambele categorii de pensii permit doar trecerea la pensie pentru limita de varsta, perioadele lucrate in interiorul perioadei de anticipare luandu-se in calcul doar la stabilirea pensiei pentru limita de varsta.
Singurul articol din lege care permite luarea in calcul a perioadelor lucrate dupa inscrierea la pensiei, respectiv art. 95, este valabil numai pentru pensionarii pentru limita de varsta.
4. Perioada cat ati fost in concediu medical, respectiv ati incasat indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, se ia in calcul la stabilirea drepturilor de pensie, iar suma contributiva este considerata suma bruta la care s-au depus de catre angajator declaratiile la casa teritoriala de pensii.

5. In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
d) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II cu excepţia persoanelor care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean”.

Prin urmare, in cazul in care o persoana se angajeaza cu contract individual de munca, indiferent de nivelul acestor venituri si indiferent de nivelul pensiei, fara exceptii, plata pensiei anticipate sau anticipate partiale se suspenda incepand cu luna urmatoare datei angajarii.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie de urmas

Intrebare:

“Ma numesc R.V. Sunt din Campia Turzii. Sunt nascuta la data de 24.05.1954. Sotul meu a decedat in 2007. A fost nascut in 27.07.1948. A murit din cauza unui stop cardiac. Eu nu am lucrat niciodata, iar acum nu am nici un venit. Am luat timp de 6 luni jumatate din pensia sotului. A avut pensie de boala facuta in urma unui accident la locul de munca. As vrea sa stiu daca nu pot sa primesc vreun ajutor. Va rog frumos sa-mi scrieti daca exista ceva, pentru ca mie m-i s-a spus ca nu voi avea nimic decat cand voi implinii anii pentru pensia de batranete.
Va multumesc!”

Raspuns:

Conform art. 65 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii”.
Regula generala de stabilire a pensiei de urmas pentru sotul supravietuitor este acea prevazuta de art. 67, respectiv la varsta standard de pensionare, la care se refera si intrebarea dvs.:
“(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
(2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.”
Prin urmare, puteti solicita pensie de urmas la implinirea varstei standard de pensionare, respectiv in cazul dvs., la implinirea varstei de 59 de ani si 9 luni-24 februarie 2014.

Intrucat nu aveti inca varsta standard de pensionare, puteti beneficia de pensie de urmas doar in urmatoarea situatie:
-pe perioada în care sunteti invalida de gradul I sau II (stare constatata printr-o decizie asupra capacitatii de munca, emisa de medical expert al asigurarilor sociale), daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an, indiferent de vârsta.

Pentru alte forme de ajutoare, altele decat pensiile, va rugam sa va adresati Primariei localitatii in raza careia domiciliati.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere la pensie

Intrebare:

“buna ziua ,doresc sa aflu la ce data ma pot pensiona anticipat daca sunt nascut la data de 8 02 .1958, avand un stadiu de cotizare de 35 ani,2 luni , din care 18 ani si 6 luni de grupa 1 de munca .”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normativ.

Astfel, din analiza datelor transmise de dvs., ati desfasurat activitate in grupa I de munca o perioada de 18 ani si 6 luni, iar pentru aceasta perioada, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 10 ani si 10 luni, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.

In aceasta situatie, reducerea se va face conform tabelului nr. 1 din lege, respectiv pentru o perioada de 18 ani si 6 luni, varsta standard de pensionare de 65 ani se reduce cu 4 ani, prin urmare, puteti beneficia de pensie pentru limita de varsta, la implinirea varstei de 61 de ani, beneficiind de reducerea conferita de art. 42, incepand cu data de 08.02.2019.

De asemenea, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, puteti solicita pensie anticipata partiala cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 60 de ani.
Cu bine,
Specialist pensii.

Pensie pentru limita de varsta-stagiu minim de cotizare

Intrebare:

“Sint nascut in martie 1956. Am absolvit Politehnica in 1981, (dupa un an de armata dupa examenul de admitere, TR). Am lucrat zece ani in proiectare iar apoi am plecat din tara. Intrebarea mea este daca am drept de pensie cind voi implini virsta de 65 de ani.
Va multumesc anticipat pentru amabilitatea de a-mi raspunde”

Raspuns:

Avand in vedere data nasterii dvs., respectiv martie 1956, aveti dreptul la pensie pentru limita de varsta din sistemul public de pensii din Romania, la implinirea varstei de 65 de ani, cu conditia realizarii stagiului minim de cotizare de 15 ani.

Acest stagiu de cotizare se constituie din urmatoarele perioade, in cazul dvs.:
-cei 10 ani lucrati in proiectare, dovediti cu carnetul de munca
-perioada satisfacerii stagiului militar, dovedita cu livretul militar
-perioada cat ati urmat cursurile invatamantului universitar, cursuri de zi, dovedita cu diploma si foaia matricola (daca pe acestea sunt inscrise perioada cursurilor si mentiunea ca au fost desfasurate la zi) sau cu o adeverinta emisa de institutia de invatamant superior absolvita.

In situatia in care, dupa insumarea perioadelor mentionate mai sus, rezulta un stagiu de cotizare de minim 15 ani, veti putea solicita pensie pentru limita de varsta de la implinirea varstei de 65 de ani.

Cu bine,
Specialist pensii.

23 noiembrie 2009

Informatii inscriere pensie anticipata partiala

Intrebare:

“ Va rog sa ma lamuriti in aceasta problema:
Sunt femeie, nascuta la data de 25.07 1955 si am o vechime in munca calculata la data de 15.11 2009 de 28 ani si 10 zile. Va rog sa-mi spuneti la ce data pot beneficia de pensie partiala anticipata, in conditiile legii 19/2000. Va multumesc!”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 25 iulie 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani (25.07.2015), iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani. Prin urmare, puteti solicita pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de mai sus.

Potrivit prevederilor legale, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare, pot solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinitii varstei standard de pensionare.
Intrucat nu ati realizat decat un stagiu de cotizare de 28 de ani si 10 luni, mai putin decat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani, nu puteti beneficia de pensie anticipata sau pensie anticipata partial la implinirea varstei de 55 de ani.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie anticipata partiala-respingere

Intrebare:

“Domnilor,buna ziua, intrucat am aflat deunazi de la cineva binevoitor de aceasta adresa a dumneavostra si am fost sfatuita sa va scriu ,iata ca indraznesc sa o fac rugandu-va din tot sufletul daca se poate sa ma sfatuiti daca e posibil, in cazul meu ,sa devin beneficiara unei pensii partiale,partial-anticipate-oricare ar fi ea?
Ma numesc Elena,am 54 de ani impliniti de curand,mai exact septembrie 16 anul fiind-1955-am muncit mai bine de 30 de ani mai exact vre-o 35 dar din pacate pentru mine pe cartea de munca nu am decat 23 de ani si foarte putine luni-am fost vanzatoare-ceea ce se cheama acum lucrator comercial -asa e la patron-eram singura ,aveam copil de crescut iar patronului nu-i pasa,dupa cum bine stiti- iar copilului nu-i duci acasa anii de pensii ci-i cumperi pantofi si-i dai de mancare si te rogi sa ai cu ce-si iata-ma intr-o stare in care nu am nici mai multi ani de munca,nici ani apropiati pentru pensia limita de varsta-nici in car, nici in caruta....
De aceea imi pun baza in dumnevoastra ,rugandu-va intrucat sunteti cei mai in masura ,sa ma sfatuiti cand si daca am vre-o sansa de ies la pensia anticipata pana in 55 de ani-56?
Va multumesc anticipat!”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sunteti nascuta in anul 1955, astfel incat varsta standard de pensionare in cazul dvs. este de 60 de ani, conform anexei nr. 9 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii.

Potrivit prevederilor legale, pentru ca nu ati realizat stagiul complet de cotizare, respectiv 30 de ani, NU puteti solicita inscrierea la pensie anticipata partial sau anticipata cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare.
Precizam ca, la stabilirea drepturilor de pensie, respectiv la calculul stagiului de cotizare, se iau in calcul perioadele contributive conform carnetului de munca sau dovedite cu adeverinte eliberate de institutia angajatoare.
Cu bine,
Specialist pensii.

19 noiembrie 2009

Informatii inscriere la pensie-grupa I de munca

Intrebare:

“Am 35 de ani lucrati dintre care 13 ani si 8 luni grupa I-a.Vreau sa stiu cand ies la pensie.
Sunt nascut in 20 aprilie 1955 ,am lucrat in sectia forja cu 100% 13 ani, 8 luni si 10 zile
Multumesc”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normativ.

Astfel, pentru o perioada de 13 ani si 8 luni lucrata in grupa I de munca, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 7 ani si 2 luni, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.
In aceasta situatie, reducerea se va face conform tabelului nr. 1 din lege, respectiv pentru o perioada de 13 de ani si 8 luni, varsta standard de pensionare de 65 ani se reduce cu 2 ani si 6 luni, prin urmare, puteti beneficia de pensie pentru limita de varsta, la implinirea varstei de 62 de ani si 6 luni, beneficiind de reducerea conferita de art. 42, incepand cu data de 20.10.2017.
De asemenea, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 65 de ani, puteti solicita pensie anticipata partiala cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 60 de ani.
Cu bine,
Specialist pensii.

Urmas orfan de ambii parinti

Intrebare:

“Bună ziua!
Sunt orfan de ambii părinţi şi stundent până în 26 ani. Am avut pensie până în octombrie cand m-am angajat. Acum am auzit nişte zvonuri conform cărora s-a dat o lege în luna noiembrie a acestui an conform căreia aş putea cumula salariul care vine din domeniul privat cu pensi de urmaş şi aş dori să ştiu dacă sunt adevărate sau nu.
Mulţumesc anticipat!”

Raspuns:

Pensia de urmas este reglementata la art. 66 din Legea nr.19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).”
In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)”.

De asemenea, conform dispozitiilor art. 94 alin. 1 din acelasi act normativ:
“Art. 94. - (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective:
a) copiii urmaşi orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării, până la vârstele prevăzute la art. 66 lit. a) şi b);
b) nevăzătorii;
c) pensionarii pentru limită de vârstă.
d) pensionarii de invaliditate de gradul III.”
Prin urmare, in cazul in care sunteti urmas orfan de ambii parinti, puteti cumula pensia cu veniturile din activitati profesionale, indiferent de nivelul acestora si indiferent de locul unde sunteti incadrat, reglementare care exista in Legea nr. 19/2000 inca de la intrarea ei in vigoare.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere la pensie limita de varsta

Intrebare:

“Buna ziua,
as fi interesata sa stiu care este virsta oficiala de pensionare in cazul meu: sint nascuta la data de 5 iunie 1946. Am lucrat l9 ani (februarie 1965 - martie 1984) dar nu stiu sigur despre cotizatia de pensie suplimentara (cit timp am platit-o). In anul 1984 am emigrat in USA.
Cu multumiri, L”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 5 iunie 1946, varsta standard de pensionare este de 57 de ani si 3 luni, iar stagiul minim de cotizare cerut de lege este de 10 de ani si 3 luni.

Prin urmare, intrucat aveti indeplinite cele doua conditii cumulative, respectiv implinirea varstei standard de pensionare si realizarea stagiului minim de cotizare, puteti oricand solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta conform Legii nr. 19/2000, modificata si completata.

Cu bine,
Specialist pensii.

17 noiembrie 2009

Informatii inscriere la pensie

Intrebare:

“Buna ziua,
V-as fi foarte recunoscatoare daca m-ati ajuta sa aflu la ce virsta as putea sa ma calific pentru pensie daca:
Sint nascuta la 06/08/1952 si am cotizat pentru pensie perioada 01/10/1973 – 03/08/1992.
In perioada 04/08/1992 – 30/04/1993 am beneficiat de ajutor de somaj.
Va multumesc anticipat, V.D.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 6 august 1952, varsta standard de pensionare este de 59 de ani si 2 luni, stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 28 de ani si 4 luni, iar stagiul minim de cotizare este de 13 ani si 4 luni.

Prin urmare, puteti solicita pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 6 octombrie 2011.

De asemenea, potrivit art.50 alin.1 din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Din spusele dvs. nu ati realizat decat un stagiu de 19 ani, 6 luni si 28 zile si, prin urmare, nu puteti solicita pensie anticipata partiala, nefiind indeplinita conditia realizarii stagiului complet de cotizare.

Cu bine,
Specialist pensii.

Punctaj suplimentar grupe OUG 100/2008-stagiu complet de cotizare

Intrebare:

“Ma numesc B.G. si sant beneficiar al oug100/2008 etapaIV.
Date din decizia mea de pensionare:sexM;data nasterii2.01.1950;
varsta =iesirii la pensie56ani1luna;
reducerea varstei standard de pensionare7ani =2luni;
stagiu complet de cotizare30ani9luni;
reducerea varstei standard de =pensionare si stagiul complet de cotizare au fost stabilite conform =lg.19/2000art167^1;
total stagiu de cotizare realizat45ani3luni din care =
in gr.I 12ani10zile.
Punctajul suplimentar obtinut ca urmare oug100/2008 la care stagiu =
complet de cotizare se imparte:la cel din decizia de pensionare sau la =
cel corespunzator anului nasterii(in cazul meu la 30ani 9luni sau 35 =
ani)?Unde se precizeaza acest aspect?Voi primi prin posta decizie cu =
modificare punctaj pensie ca urmare oug100/2008?
Va multumesc!”

Raspuns:

Beneficiarii Ordonantei de Urgenta nr. 100/2008 sunt persoanele care, pana la data de 01.04.2001, au lucrat cel putin 5 ani in fostele grupe I si/sau a II-a de munca si care s-au pensionat atat in baza legislatiei anterioare, cat si in baza prevederilor Legii nr.19/2000.

Acest act normativ a completat Legea nr.19/2000 in sensul ca, pentru sporul acordat pentru vechimea realizata in grupa I sau a II-a de munca, se acorda un punctaj anual de:
-0,50 pentru fiecare an de spor obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii in grupa I de munca,
-0,25 pentru fiecare an de spor in cazul grupei a II-a de munca.
Totodata, pentru fiecare luna care depaseste un an de spor, se acorda un punctaj:
-de 0,04166 in cazul grupei I de munca;
-de 0,02083 in cazul grupei a II-a de munca.
Plata noilor drepturi rezultate din aplicarea O.U.G. nr. 100/ 2008 se va face in 4 etape, iar, ultima etapa, octombrie 2009 a ramas in vigoare si s-a aplicat incepand cu pensiile aferente acestei luni, valabila pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, in vigoare de la data de 1 aprilie 2001, respectiv in perioada 01.04.2001-30.09.2008.
La stabilirea punctajului mediu anual se foloseste stagiul complet de cotizare utilizat si la stabilirea drepturilor initiale de pensie (anexa nr. 3), respectiv in cazul dvs., 30 de ani si 9 luni.
In situatia in care nu ati beneficiat de aceasta majorare, va puteti adresa printr-o cerere casei teritoriale de pensii si aceasta va dispune recalcularea drepturilor de pensie si incasarea diferentelor, in cazul in care aveti dreptul sau un raspuns administrativ, in cazul in care nu vi se aplica prevederile OUG nr. 100/2008.

Precizam ca tipizatele deciziilor de majorare nu au fost inca expediate de nicio casa teritoriala de pensii, intrucat acestea nu au fost inca tiparite.

Cu bine,
Specialist pensii.

Varsta de pensionare-perioada asimilata pensie de invaliditate

Intrebare:

“Buna ziua!
Am o intrebare.
Matusa mea este nascuta in 1957.
Are 17 ani lucrati in conditii normale de munca.
Din 1992 este in pensie de boala.
Poate sa iasa la pensie limita de varsta?Cum sunt calculati cei 17 ani in care a avut pensie de boala din 1992 pana in prezent?
Va multumesc.”

Raspuns:

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, se au in vedere perioadele asimilate, respectiv: cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Aceste considerente se bazeaza pe art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata, care precizeaza:

“(1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e);
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.”

Intrucat matusa dvs. este nascuta in anul 1957, poate beneficia de pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 60 de ani, avand indeplinita conditia realizarii stagiului minim de cotizare.

Cu bine,
Specialist pensii.

14 noiembrie 2009

Informatii inscriere la pensie limita de varsta si anticipata

Intrebare:

“Sotul meu are o vechime in munca de 37 ani 1 luna 19 zile, din care 23 ani 2 luni 10 zile in grupa a II a de munca cu un procent de 100%. Este nascut pe data de 1 august 1951.As vrea sa stiu cand se poate pensiona pt.limita de varsta, anticipat sau anticipat partial. Va multumesc”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sotul dvs. este nascut la data de 1 august 1951, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.

Prin urmare, daca a realizat stagiul complet de cotizare si a desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 23 ani, 2 luni si 10 zile, conform celor specificate de dvs., poate solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 60 de ani, respectiv de la data de 1 august 2011.

Precizam ca, potrivit prevederilor legale, pensia anticipata partiala se poate obtine la implinirea aceleiasi varste, respective 60 de ani, de aceea este mai favorabila pensia pentru limita de varsta.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere la pensie

Intrebare:

“Buna ziua,
Sunt nascuta in 28.05.1958; lucrez la Combinatul de oteluri speciale, Targoviste, din 1983, ca inginer(facultate curs de zi)
Am urmatoarele grupe de munca:
15.09.1983--01.04.2001--grupa 1 de munca, cu 100%
01.04.2001--25.03.2006--conditii deosebite
25.03.2006--15.05.2008--conditii normale
15.05.20098--pana n prezent--conditii deosebite
As dori sa aflu ce posibilitati de pensionare am
Multumesc N. M-N.”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normativ.

Astfel, pentru o perioada de 17 ani, 6 luni si 16 zile lucrate in grupa I de munca, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 9 ani si 7 luni, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.

In aceasta situatie, reducerea se va face conform tabelului nr. 1 din lege, respectiv pentru o perioada totala de 24 de ani si 10 zile (17 ani, 6 luni si 16 zile in grupa I de munca si 6 ani, 5 luni si 24 zile, in conditii deosebite de munca), varsta standard de pensionare de 65 ani se reduce cu 5 ani si 6 luni, prin urmare, puteti beneficia de pensie pentru limita de varsta, la implinirea varstei de 59 de ani si 6 luni, beneficiind de reducerea conferita de art. 42.

Prin urmare, va puteti inscrie la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 28.11.2017.

Cu bine,
Specialist pensii.

Inscriere la pensie-persoana cu handicap

Intrebare:

„BUNA ZIUA. Am o rugaminte. Ma numesc B.K. La ce varsta ma pot pensiona.Sint nascut handicapat gradul II.nascut 5 septembrie 1958.vechime de munca 29 ani si 1 luna.Cu stima B.K. ASTEPT RASPUNS.”

Raspuns:

Conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, “persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute de anexa nr. 3, astfel :

a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav ;
b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat ;
c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu. “

Prin urmare, in situatia in care vechimea in munca este in totalitate realizata in conditii de handicap preexistent, deci dupa data ivirii handicapului, astfel cum este aceasta atestata in certificatul de incadrare in grad de handicap, beneficiati de o reducere de 10 ani din varsta standard de pensionare.

Astfel, avand in vedere data nasterii dvs., respectiv 5 septembrie 1958, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, conform prevederilor Legii nr. 19/2000.

Conform art. 47 mentionat mai sus, va puteti inscrie la pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 55 de ani, respectiv de la data de 5 septembrie 2013, daca handicapul este preexistent calitatii de asigurat.

In lipsa indeplinirii acestei conditii va puteti inscrie la pensie doar la varsta standard de pensionare, respectiv 65 de ani.
Cu bine,
Specialist pensii.

Calcul stagiu de cotizare si informatii inscriere pensie

Intrebare:

“Buna ziua!
As dori sa imi spuneti cand isi poate depunde dosarul de pensionare mama mea? Se incadreaza pentru pensie anticipata?
Acestea sunt datele ei:
data nasterii 17 sept 1953
mama a 5 copii, nascuti in perioada 1975-1986
angajata cf cartea de munca (va scriu exact ce apare in cartea de munca):
- 1 august 1971-19 noiembrie 1974;
- 26 iulie 1976-3 ianuarie 1978, contractul de munca a fost desfacut in data de 1 februarie 1978;
- 24 noiembrie 1978-20 septembrie 1980 (s-a aplicat si decretul 280/79-nu stiu ce inseamna);
- 15 iulie 1981-3 octombrie 1984 (pe 1 noiembrie 1983 s-a aplicat decretul 325/83-nu stiu ce inseamna);
- 3 mai 1985-13 august 1988;
- 14 octombrie 1993-11 iulie 1994 - s-au aplicat prevederile Legii 1/1991;
- 1 iulie 2008 - pana in prezent este angajata cu norma intreaga de 8 ore.
Va multumesc mult pt raspuns.
Cu stima, D.H.”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca mama dvs. este nascuta in data de 17 septembrie 1954, varsta standard de pensionare fiind 59 de ani si 10 luni si stagiul complet de cotizare de 29 de ani si 8 luni. Prin urmare, poate solicita pensie pentru limita de varsta in luna iunie 2014.

Dupa analiza datelor din carnetul de munca, stagiul de cotizare realizat efectiv de mama dvs. este de 15 ani si 2 luni, ceea ce inseamna ca, potrivit prevederilor legale, intrucat nu a realizat stagiul complet de cotizare de 29 de ani si 8 luni, mama dvs. nu poate solicita inscrierea la pensie anticipata partiala si nici reducerea varstei standard de pensionare pentru cei cinci copii nascuti.

Prin urmare, singura solutie de inscriere la pensie este pensia pentru limita de varsta la data de 17 iunie 2014.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii grupa I de munca

Intrebare:

“ Sunt nascut in anul1951 decembrie,si angajat din 1973-2001 in grupa I. Din 2001 inclusiv in prezent in grupa 3-a.
1. Dupa NOUA lege a pensiilor, pentru anii lucrati in gr.I .[28 ani] ,beneficiez de sporul lunar de 50 % la PUNCTAJ ?
2. Se tine cont de aceasta la calculul pensiei numai daca ies la pensie pana la 1.04.2011?
3.Cum se considera anii lucrati in gr.I. [pana in 2001] la reducerea varstei de pensionare ?
Cu multumiri si consideratie, V. T.”

Raspuns:

1. Art.78 indice 2 în forma modificata de OUG nr.209/2008 se aplica începând cu 09.12.2008, pentru asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale prin acordarea a 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă si 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

Prin urmare, in cazul dvs., pentru perioada lucrata in grupa I de munca, se va acorda o crestere a punctajului anual cu 50% la data inscrierii la pensie.

2. Conform art. 167 indice 1 alin. (1) din legea nr. 19/2000, “intr-un interval de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4”.

Prin urmare, articolul mai susmentionat, modificat in forma de astazi prin Legea nr. 250/2007, permite reducerea varstei standard de pensionare pentru grupa I de munca conform tablelului nr. 4 din Legea nr. 19/2000 pana la data de 1 aprilie 2011.

Ulterior acestei date, reducerea se va face conform tabelului nr. 1 din lege privind conditiile deosebite de munca.
De asemenea, neaplicarea reducerii pentru grupa I de munca dupa aceasta data nu inseamna in acelasi timp si neaplicarea art. 78 indice 2 cu privire la majorarea punctajului anual pentru grupele I si a II-a de munca, care vor ramane in vigoare.
3. Conform tabelului nr. 4 din Legea nr. 19/2000, reducerea pentru 28 de ani de grupa I este de 15 ani, reducere care se face din anul, respectiv luna în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3.
In raport cu varsta de pensionare din acest moment si anii desfasurati in grupa I de munca, conform precizarilor dvs., aveti dreptul deschis la pensie pentru limita de varsta conform prevederilor acestui articol.

Cu bine,
Specialist pensii.

Legea nr. 329/2009-cumul pensie cu salariul

LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009
CAP. IV
Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare

ART. 17
(1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritoriala, pot cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
a) la data intrarii in vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
b) dupa data intrarii in vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.

ART. 18
(1) Pensionarii prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ART. 19
(1) In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, de pensie/pensii stabilita/stabilite atat in sistemul public cat si/sau in sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are in vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Daca nivelul pensiilor nete cumulate se situeaza sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie, potrivit legii, in cadrul entitatilor prevazute la art. 17 alin. (1).

(3) In cazul in care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decat nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, in scris, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea in plata a pensiei fata de cuantumul careia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea avand obligatia de a-si exprima optiunea in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitarii cumulului.

ART. 20
Neindeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.

ART. 21
In cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea pentru continuarea activitatii.

ART. 22
Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.
ART. 23
(1) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).
(2) Incalcarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.
ART. 24
Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 25
Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilita prin legi speciale.
ART. 26
In aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza instructiuni pana la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 70
(1) Dispozitiile cap. IV si V intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Informatii inscriere pensie de invaliditate

Intrebare:

“Buna ziua,
Am 30 de ani si datorita unor probleme de sanatate sunt in curs de pensionare pe caz de boala, mai precis :pe data de 16.10.2009 Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (dupa o internare ambulatorie de 5 zile cu examinarile de rigoare) a decis conform Raportului de Expertiza Medicala :incapacitate adaptiva 75%, capacitate de munca in totalitate pierduta si incadrarea in gr 2 de invaliditate (precizez ca in timpul acestei internari ma aflam in ultimele 183 de zile de concediu medical, acesta expirand pe data de 17.10.2009).
Contractul meu de munca (aveam aproape 6 ani la compania respectiva) a incetat pe data de 19.10.2009 conform art 55 alin B (acordul ambelor parti).Comisia de Expertiza a Sectorului 2 (de care apartin) mi-a eliberat Decizia Asupra Capacitatii de Munca in 26.10.22009 precizand la rubrica Data Ivirii Invaliditatii : 20.10.2009.
Prima intrebare este: faptul ca in cartea de munca scrie incetarea activitatii cu data de 19.10.2009 (cu acordul partilor) iar in decizia comisiei este trecuta ca data a ivirii invaliditatii 20.10.2009 are vre-o relevanta pentru Casa de Pensii? (precizez ca inca astept eliberarea originalului cartii de munca de la companie, care intre timp a depus-o la ITM).
Acum, referitor la actele ce trebuiesc depuse la Casa de Pensii imi sunt neclare urmatoarele cerinte (precizez ca lucrez din 01.12.2001 si am acumulat aproximativ 7 ani si 5 luni; de asemenea sunt subinginer - 3 ani studii superioare):
- carnet de asigurari sociale (este necesar sa completez rubrica si daca da, ce este acela?)
- dovada certificare stagiu de cotizare (este necesar sa completez rubrica si daca da, ce este acela?)
- adeverinta din care sa rezulte achitarea de asigurari sociale pana la data solicitarii drepturilor (este necesar sa completez rubrica si daca da, ce este acela?)
Si o ultima problema : dupa terminarea liceului , iulie 1997 pana prin august 1998 am primit indemnizatie de somaj. Este necesar sa spun acest lucru la Casa de Pensii si daca da, cum pot face dovada faptului ca am incasat in aceea perioada indemnizatia de somaj?
Va multumesc anticipat si astept urgent un raspuns. D.V.”

Raspuns:

1. Precizam ca felul in care a fost inscrisa in carnetul de munca data incetarii contractului, anterioara datei emiterii deciziei asupra capacitatii de munca, are influenta asupra datei inscrierii la pensie de invaliditate si implicit asupra datei de la care vi se vor plati aceste drepturi.

Astfel, in situatia in care, la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate, beneficiarul nu mai este asigurat, drepturile de pensie de invaliditate se vor acorda cu data depunerii dosarului la casa teritoriala de pensii, impreuna cu toate actele doveditoare.
Acest lucru se bazeaza pe art. 84 alin. 2 lit. d din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, care precizeaza ca "drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc:
d) de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat."
Prin urmare, aveti interesul sa grabiti depunerea cererii la casa teritoriala de pensii.

2. Niciunul dintre actele mentionate de dvs. nu sunt necesare la depunerea dosarului de pensie de invaliditate.

3. Perioadele asigurate anterioare datei de 1 aprilie 2001, data intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, se iau in calcul in conformitate cu inregistrarile acestora in carnetul de munca. Astfel, in mod normal, perioada in care ati beneficiat de ajutor de somaj este prevazuta in carnetul de munca si se va lua in calcul conform acestuia.

In caz contrar, respectiv perioada de somaj nu este precizata in carnetul de munca, este necesara o adeverinta eliberata de Agentia de Ocupare a Fortei de Munca, din care sa reiasa perioada exact in care ati beneficiat de somaj.
Cu bine,
Specialist pensii.

12 noiembrie 2009

Evolutia fondurilor de pensii la 10 luni 2009

Piata de pensii private da raportul:
evolutia fondurilor de pensii la 10 luni 2009
Pilonul II (pensii private obligatorii)

Numarul total al aderentilor la fondurile de pensii private obligatorii a ajuns la sfarsitul lunii octombrie la 4,86 milioane de salariati, cu 328.000 de participanti mai mult (+7%) fata de sfarsitul anului 2008. Dintre cei 4,86 milioane de aderenti la cele 12 fonduri de pensii, peste 1,6 milioane (adica o treime) au aderat pe baze voluntare, fara sa fie obligati de lege (au peste 35 de ani).
Activele nete administrate de cele 12 fonduri de pensii au ajuns la sfarsitul lunii octombrie la aproape 2,12 miliarde de lei (493 mil. EUR), dupa ce, in cele 18 runde de colectare a contributiilor, au incasat contributii brute in valoare totala de 1,93 miliarde de lei. Diferenta dintre activul net total al fondurilor si contributiile brute virate, adica 184 de milioane de lei, este reprezentata de profitul net (net de toate comisioanele) obtinut pentru participantii la fondurile de pensii.


Pilonul III (pensii private facultative)

Numarul total de participanti ai fondurilor de pensii private facultative a ajuns la sfarsitul lunii octombrie la peste 181.000. Numarul este cu peste 30.000 de participanti mai mare decat la finele anului 2008, adica +20,1%. La sfarsitul lui octombrie, activele celor 13 fonduri de pensii facultative erau de 180,8 milioane de lei (42 mil. EUR), cu 115% mai mult decat la sfarsitul anului 2008.


Performante investitionale

In primele 10 luni ale acestui an, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 14,6%, iar fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) un randament mediu de 12,74%.
In ultimul an (ultimele 12 luni calendaristice), randamentul mediu a fost de 18,69% pentru fondurile de pensii obligatorii si de 14,96% pentru fondurile de pensii facultative; in aceeasi perioada, inflatia a fost de 4,3%.
De la lansare si pana in prezent, fondurile obligatorii au obtinut un randament mediu anualizat de 14,76% (adica 9,43% in termeni reali, peste rata inflatiei), iar fondurile facultative un randament mediu anualizat de 7,26% (adica 0,78% in termeni reali, peste rata inflatiei).

Aplicare punctaj suplimentar grupe de munca-OUG 100/2008 si OUG 209/2008

Intrebare:

“Va rog daca puteti sa ma lamuriti cum se va proceda pentru corectiile care trebuiesc facute la alinierea recalcularii pentru gr.I si II intre aplicarea OUG 100 si OUG 209.Acum s-au acordat niste majorari conform OUG 100,dar sunt departe de cei care au iesit anul acesta la pensie si carora li s-a calculat cu OUG 209.Specific ca este vorba de acelasi loc de munca,vechime,etc.,deci conditii aprox.identice .
Va multumesc!”


Raspuns:

Art.78 indice 2 în forma prevazuta de OUG nr.100/2008 se aplica în perioada 01.10.2008 – 02.11.2008, pentru asiguratii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 prin acordarea unui numar suplimentar de puncte, respectiv 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă si 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă.

Art.78 indice 2 în forma modificata de OUG nr.209/2008 se aplica începând cu 09.12.2008, pentru asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale prin acordarea a 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă si 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

Incepând cu data de 01.01.2010 se acorda diferenta dintre punctajul mediu anual care s-a acordat conform OUG nr.100/2008 si cel care rezulta din Legea nr.218/2008 modificata de OUG nr.209/2008.
Aceasta diferenta se va acorda automat, fara a fi necesara depunerea unei cereri la casa teritoriala de pensii.
Cu bine,
Specialist pensii.

10 noiembrie 2009

Acordare pensie anticipata partiala

Intrebare:

“Buna ziua,

Mama e nascuta pe 14 martie 1955 si as dori sa stiu cand ar putea merge in pensie anticipata.

Va multumesc!”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca mama dvs. este nascuta la data de 14 martie 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani.

Potrivit prevederilor legale, daca mama dvs. a realizat stagiul complet de cotizare, poate solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 55 de ani, incepand cu data de 14 martie 2010.

Cu bine,
Specialist pensii.

Acordare pensie de urmas

Intrebare:

„Am 24 de ani am terminat Universitatea Spiru Haret si m-am inscris acum in anul I curs de zi la Sc. Postliceala Sanitara "Hipocrat", as dori sa stiu daca am dreptul la pensie de urmas in continuare pana la varsta de 26 de ani din partea decesului tatalui meu. Va multumesc.”

Raspuns:

Pensia de urmas este reglementata la art. 66 din Legea nr.19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).”

Pensia de urmas reglementata de prevederile art.66, lit.b) din Legea nr.19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda copilului, daca isi continua studiile, într-o forma de invatamant organizata potrivit legi, indiferent de nivelul acesteia, pana la terminarea studiilor, fara a depasi data la care copilul urmas implineste varsta de 26 ani.

Unitatile si institutiile de invatamant, tipurile si formele de organizare a activitatii de instruire si educare din sistemul national de invatamant sunt cele prevazute la art.15 din Legea invatamantului nr.84/1995, republicata.

Cu alte cuvinte, acordarea pensiei de urmas, in cazul dvs., nu este conditionata de nivelul formei de invatamant frecventate, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de numarul formelor de invatamant frecventate sau de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie anticipata partiala

Intrebare:

“Buna ziua,
Mama mea este nascuta pe 06.10.1955 si are stagiu de cotizare neintrerup din 1973. Doreste sa se pensioneze anticipat incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
Va rog a-mi comunica conditiile in care ar putea iesi la pensie.
Cu multumiri, I.S.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca mama dvs. este nascuta la data de 6 octombrie 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani.

Potrivit prevederilor legale, daca mama dvs. a realizat stagiul complet de cotizare, poate solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 55 de ani, incepand cu data de 6 octombrie 2010.

Prin urmare, nu poate solicita pensie incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere la pensie limita de varsta-grupa a II-a de munca

Intrebare:

“Buna ziua,
Ma numesc D.V. si sunt nascuta la 05 noiembrie 1954. As dori daca se poate sa ma ajutati deoarece nu stiu cand am dreptul la pensie pentru limita de varsta ca sa pot depune dosarul.
Mentionez ca am un stagiu de cotizare de 28 de ani si 7 luni din care 16 ani si 11 lni de grupa a II de munca.
Va multumesc mult,
D.V.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 5 noiembrie 1954, varsta standard de pensionare este de 59 de ani si 11 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 29 de ani si 10 luni.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, daca ati realizat stagiul complet de cotizare de 29 de ani si 10 luni (incluzand aici si cei 4 ani de spor de grupa a II-a de munca) si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 16 ani si 11 luni, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 3 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 56 de ani si 5 luni, respectiv de la data de 5 aprilie 2011.
Cu bine,
Specialist pensii.

8 noiembrie 2009

Diminuare pensie anticipata partiala, perioada somaj

Intrebare:

“Buna ziua ,
Mama mea este nascut in data de 25.11.1955 si are 30 de ani de munca,anul acesta (2009) si nu stie daca poate sa iasa la pensie anticipat,anul viitor,in 2010 si cat e cota de penalizare.
A doua intrebare ar fi,daca somajul se pune la vechime,adica daca ar fi data in somaj anul acesta(2009),poate iesi la pensie anticipat in anul 2010?
Multumesc,”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca mama dvs. este nascuta la data de 25 noiembrie 1955, varsta standard de pensionare fiind 60 de ani si stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani.
Prin urmare, poate solicita pensie anticipata partiala cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 55 de ani (25 noiembrie 2010), intrucat a realizat stagiul complet de cotizare.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut de lege Procentul de diminuare pentrufiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an 0,50
Peste 1 an 0,45
Peste 2 ani 0,40
Peste 3 ani 0,35
Peste 4 ani 0,30
Peste 5 ani 0,25
Peste 6 ani 0,20
Peste 7 ani 0,15
Peste 8 ani 0,10
Între 9 şi 10 ani 0,05

Daca stagiul mentionat de dvs.-30 de ani este corect, atunci diminuarea ar fi in jur de 30 %, calculati astfel:
-stagiul de cotizare 30 de ani-diminuare cu 0,50% pe luna de anticipare
-inscriere la pensie anticipata partiala in luna noiembrie 2010-60 de luni pana la varsta standard de pensionare de 60 de ani
0,50% x 60 de luni = 30 %.
De asemenea, precizam ca perioada cat o persoana primeste ajutor de somaj constituie perioada contributiva in sistemul public de pensii si, prin urmare, este luata in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si a cuantumului drepturilor de pensie.
Cu bine,
Specialist pensii.